- Vi er særlig opptatt av hvordan vi kan få mer ut av forskningspengene med vekt på kvalitet og relevans, sier Håkon Haugli, leder i Abelia. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning vil bli et godt verktøy for utvikling av et kunnskapsbasert samfunn. - Vi opplever at Kunnskapsministeren og Abelia er på linje med hva som er de viktigste utfordringene. Abelia tok også opp hvordan vi kan hente mer penger fra EU-programmet Horisont 2020 ved å gi forskningsinstituttene rammevilkår til å øke deltakelsen. Behovet for økt nivå på basisbevilgninger for forskningsinstituttene var også et tema.

Godkjenning av nye privatskoler

Når det gjelder forslag til revidering av privatskoleloven som Kunnskapsdepartementet nå arbeider med, understreket Abelia at det må være kvalitet som må ligge til grunn for nye godkjenninger av skoler. Samtidig må vi få til mest mulig åpenhet i sektoren for å forhindre mistenkeliggjøring.

Studiepoeng for fagskoleutdanning

Også fagskolene ble diskutert. - Dersom regjeringen skal lykkes i yrkesfagløftet, må den også sørge for å synliggjøre en attraktiv utdannings- og karrierevei utover videregående skole, sier Haugli. Mange som i dag velger en høyskoleutdanning og faller fra, ville hatt langt større mulighet til å lykkes i en mer praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning. Anerkjennelse og fleksible overganger sikres gjennom studiepoeng for fagskoleutdanning. - Derfor må det på plass en bærekraftig finansieringsmodell for å sikre god kvalitet i fagskoleutdanningen og lik rett til utdanning.

Øk kapasitetn på IKT-utdanningen

Et annet viktig tema for Abelia er utflating i IKT-utviklingen, grunnet mangel på relevant kompetanse. Etterspørselen etter arbeidskraft med god IKT-skolering er ekstremt høy, og forventes å være høy i årene som kommer. Her har Regjeringen syndet for lenge, mener Abelia. Kapasiteten innen IKT-utdanning, både på bachelor- og masternivå, må raskt opp. Antall primærsøkere til IKT-studier har økt kraftig de siste årene, noe som tilsier at kapasiteten kan utvides med inntil 50%. 

Viktige dialogmøter

- Slike nære dialogmøter med kunnskapsministeren, om relevante saker som kunnskapnæringen sliter med, er av uvurderlig betydning for medlemmene våre, sier Haugli. Slik får vi ryddet opp i en mengde saker og gitt klare anbefalinger for den videre politikkutviklingen. Vi rakk også å ta opp viktigheten av å styrke digital kompetanse i skolen, herunder i lærerutdanningene og ta i bruk vitensentrene for å gjennomføre den digitale skolesekken, avslutter Haugli.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153