NHO er enig i denne diagnosen og har et selvstendig ansvar for å komme med de gode løsningene på vegne av medlemsbedriftene. Et svært viktig tema i en samordnet kompetansepolitikk er dimensjonering av høyere utdanning. NHO etablerer derfor nå et prosjekt som skal bidra til bedre dimensjonering.

Prosjektet skal fremskaffe faktagrunnlag og foreslå nye politiske tiltak. Prosjektet skal også bidra til en koordinert satsing i samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringslivet. En viktig satsing overfor NHOs medlemsbedrifter for å sikre kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Alle behøver ikke drive med alt

- Problemet er ikke at vi utdanner for mange, men at så mange universiteter og høyskoler utdanner det samme, sa Ola Magnussen Rydje, leder i Norsk Studentorganisasjon, under NHOs Årskonferanse, Læringslivet, i januar. 

- Hovedproblemet er at alle utdanningsinstitusjoner gjennom dagens finansieringsordning blir drevet til "å drive med alt", sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo. - Vi har i flere år sett en trend i retning av at institusjonene blir mer og mer like. NHO-medlemmer rapporterer om at de fortsatt mangler kjernekompetanse, ikke minst innen realfag og ingeniørfag, sier han.

Finansieringsordningen er nøkkelen

Turmo viser til at Norge stadig får flere parallelle studietilbud, for eksempel innen økonomi og administrasjon. - Derfor har NHO tatt til orde for sterkere nasjonal styring, primært gjennom finansieringssystemet. Vårt hovedpoeng er at hver institusjon må spesialisere seg innen områder hvor de har særlige forutsetninger for å lykkes. Dette må skje i nært samspill med lokalt arbeids- og næringsliv. Vi mener det først og fremst er endringer i dagens finansieringsordning som er nøkkelen til en bedre fungerende sektor, sier Turmo.

Prosjekt høyere utdanning

Ingrid H. Ytreland er ansatt i prosjektet som skal styrke NHOs arbeid med høyere utdanning gjennom relevante analyser og forslag til tiltak. - NHO mener det haster å utforme en kompetansepolitikk som legger et grunnlag for at vi kan være i front internasjonalt, sier hun.

Ytreland viser til at prosjektet kommer i kjølvannet av politiske utspill som ble fremmet under NHOs Årskonferanse, Læringslivet. - NHO mener at for mange studietilbud i høyere utdanning bidrar til for dårlig dimensjonering av studietilbud i forhold til arbeidslivets kompetansebehov. Dette er et av områdene prosjektet spesielt vil se på, sier hun.

- Prosjektet skal levere relevante analyser som kan gi grunnlag for ny politikkutforming og konkrete tiltak, sier Ytreland. Hun presiserer at det blir svært viktig å følge utviklingen av den varslede Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning samt gjennomgangen av dagens finansieringsordning for universiteter og høgskoler. I tillegg må allerede eksisterende initiativer for samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner styrkes. 

Saken er hentet fra NHOs nettsider