- Norge trenger skoler som gir et bedre og mer spisset undervisningstilbud til de som er særlig motivert for å holde på med realfag på et høyt nivå. Næringslivet vil trenge langt flere ansatte med realfags- og teknologikompetanse i årene som kommer. Denne kompetansen er også helt avgjørende for at det skal skapes nye vekstbedrifter i Norge, sier administrerende direktør i Abelia, Paul Chaffey.

Søknaden vil bli avvist etter Privatskoleloven

Dessverre er ikke dagens Privatskolelov egnet til å ivareta individuelle og samfunnsmessige behov, snarere er den utformet for å begrense andelen private skoler. Det har den også lykkes med. Kun 3,7% av norske barn gis anledning til et alternativt tilbud. Dette står i sterk kontrast til en nylig undersøkelse foretatt av Norstat for Abelia, som viser at en av fire nordmenn ønsker et alternativ til den offentlige skolen.

Til hinder for samfunnets kompetansebehov

I Privatskoleloven er samfunnsmessige kompetansebehov avgrenset til å gjelde "særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett". Viktige samfunnsmessige behov som realfag, teknologi og språkfag faller utenfor loven. Dette skjer til tross for at det er et stort underskudd på denne type kompetanse i norsk næringsliv.

Alternativ pedagogikk – kun de over 100 år godkjennes

Tilsvarende gjelder for Privatskoleloven sin begrensede åpning for "anerkjend pedagogisk retning". Slik det praktiseres så er kravet at pedagogikken er mer enn 100 år gammel. Montesorri- og Steinerpedagogikk er utmerkede pedagogiske retninger som ivaretar viktige behov. Men som på de fleste områder i samfunnet vårt så har det skjedd mange spennende nyvinninger i pedagogikken de siste 100 årene.

- En stor utfordring i norsk skole er å tilby differensiert opplæring tilpasset evnene og modenheten til den enkelte elev. Det er utviklet pedagogikk som tar i bruk ny teknologi som åpner nye muligheter til å møte behovet til hver enkelt elev. Dette er et eksempel på et område hvor private skoler kan gi et viktig bidrag og stimulans til det norske skolesystemet. Men det forutsetter at Privatskoleloven endres slik at den ivaretar både individuelle og samfunnsmessige behov, sier styreleder i Forum for Friskoler, Knut Erik Beyer-Arnesen.

Les mer om dette i Paul Chaffey sin blogg.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138