NOKUT varslet nylig at de ikke har kapasitet til å behandle alle søknadene om å få godkjent nye fagskoletilbud og vesentlige endringer av allerede godkjente tilbud. Over halvparten av søknadene som ble sendt inn til søknadsfristen 15. februar er blitt satt på vent og vil tidligst bli behandlet høsten 2012. Flere av disse søknader er også søkt inn under den nye prøveordningen knyttet til opptakskrav.

En viktig føring i Fagskoleloven er at fagskolene i samarbeid med arbeids- og næringsliv skal fange opp nye kompetansebehov og raskt utvikle egnede fagskoletilbud, og tilsvarende oppdatere eksisterende tilbud – slik det står i INNST. O. NR. 78 - 2002-2003:
”Komiteen viser til at lov om fagskoleutdanning vil formalisere et tilbud om korte yrkesrettede utdanninger som raskt fanger opp arbeidslivets skiftende behov for kompetanse og omstillingsdyktig arbeidskraft."

Konsekvenser av økende saksbehandlingstid

- NOKUT sin nye praksis bryter med denne sentrale føringen. Når over halvparten av søknadene settes på venteliste, er det stor grunn til å frykte at ventelistene og dermed behandlingstiden vil øke drastisk i de kommende årene, sier styreleder i Forum for Fagskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

- For skolene som søker kan dette innebære betydelige og alvorlige driftsproblemer. De som søker utdanning får et redusert tilbud, og arbeidsgivere vil oppleve sviktende rekruttering, sier administrerende direktør i Abelia Paul Chaffey.

- Det er også viktig å være oppmerksom på at fagskolene legger ned en betydelig mengde tid, ressurser og investeringer i utvikling av nye fagskoletilbud. Dette er investeringer de må ta 100% på egen kappe. Når NOKUT sin saksbehandlingstid øker vesentlig, øker også omkostningene og risikoen for fagskolene tilsvarende – fordi det går lengre tid før de får anledning til å dekke investeringene i form at igangsatte studier, sier styreleder i Forum for Fagskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Saken kommer opp i Stortingets spørretime i dag

Også på Stortinget ser man alvorlig på saken, og den kommer derfor opp i spørretimen i dag etter spørsmål fra Svein Harberg (H) i KUF-komiteen.

Ber om møte med Kunnskapsdepartementet

Forum for Fagskoler har tatt initiativ til å skrive et felles brev sammen med Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, VoFo - Studieforbundenes interesseorganisasjon og Norske Fag- og Friskolers Landsforbund. I brevet ber de om et møte med departementet for å få i gang en dialog om både kortsiktige og langsiktige tiltak som kan løse opp i denne alvorlige situasjonen.

Se for øvrig brevet som ble sendt til Kunnskapsdepartementet.
 

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138