MOOC står for Massive Open Online Courses, det vil si utdanninger som i sin helhet foregår på nett. I dag benytter millioner av mennesker, verden over, seg av MOOC-tilbud fra blant annet verdensledende institusjoner som Stanford, Berkeley, Harvard og MIT. Norske høyere utdanningsinstitusjoner har foreløpig i liten grad utviklet og tatt i bruk MOOC. Det har derimot mange nordmenn. Det gjelder også norske studenter som dermed både får et sammenligningsgrunnlag og alternativ til utdanningen norske høyskoler og universiteter tilbyr.

MOOC-Utvalget

Utvalget ble oppnevnt sommeren 2013. Oppdraget var å utrede hvilke muligheter og utfordringer som følger av den sterke utviklingen i MOOC og annen utdanningsteknologi. Utvalget kommer med anbefalinger både til norske myndigheter, utdanningsinstitusjoner og norsk næringsliv.

"Vi er i gang med mange prosesser for å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning. Da må vi se hele bildet. MOOC kan bidra til bedre undervisning og kanskje også til bedre arbeidsdeling. Det gir for eksempel gode og fleksible muligheter til å tilrettelegge for livslang læring over hele landet", sier Røe Isaksen i en kommentar til utvalgets arbeid i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Utvalget anbefaler Kunnskapsdepartementet følgende:

  • Opprette en felles norsk MOOC-plattform, som også har en tilknyttet støttefunksjon for institusjonene i utviklingen av slike kurs.
  • Etablere et miljø for forskningsbasert kunnskapsutvikling, utviklingsarbeid og kunnskapsdeling for å se på læring med digitalisert undervisning.
  • Bevilge midler til forskning på bruken av teknologi i høyere utdanning.
  • Satse offensivt på bruk av MOOC i etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
  • Legge til rette for at MOOC kan brukes til å gi skoleelever muligheter til å ta kurs på universiteter og høyskoler, såkalt forsert utdanning.

Lang erfaring med nettbasert utdanning

Mange av Abelias medlemsskoler har lang erfaring med å tilby nettbasert utdanning. I fjor var BI, Campus Kristiania, Noroff og Akademiet i San Fransisco sammen med Innovasjon Norge og fikk god kontakt med det ledende MOOC-miljøet ved Stanford, Berkeley og Google sin forskningsavdeling. I etterkant har de sammen med Future Learning Lab ved Universitetet i Agder etablert prosjektet FLIP IT. Der videreutvikler de MOOC-konseptet med sikte på å forbedre undervisningskvaliteten på sine egne undervisningsinstitusjoner.

Tradisjonelle forelesninger blir erstattet med videoer som studentene kan se når, hvor og så ofte de vil – ofte kombinert med quizer og oppfølgingsspørsmål. Dette frigjør igjen tid til mer aktive og læringsrike aktiviteter på campus. Samtidig kommer de i tettere kontakt med læreren – nå som mentor og veileder. Skolene i FLIP IT prosjektet utveksler erfaringer og planlegger i tillegg flere workshoper i Silicon Valley hvor de også vil sparre og utveksle erfaringer med ledende miljøer Stanford og Google sin forskningsavdeling.

- Utdanning internasjonalt er i en fase med stor innovasjon og nyskapning. De eksisterende modeller utfordres av teknologisk utvikling og pedagogisk nytenkning. De institusjonene som ikke tar dette på alvor vil møte store utfordringer fremover, og dersom de ikke er i utvikling er de i avvikling. I Informasjonssamfunnet er kunnskap ferskvare, og utdanningsinstitusjonene må tilpasse seg en verden med flere og nye tilbydere, og at utdanning nå virkelig er blitt livslang læring, sier June Breivik fra BI Learning Lab som satt i MOOC-utvalget.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138