Dette er saken:

• Norsk skole sliter med for høyt frafall
• Elever fanges opp for sent, og det blir vanskelig å finne riktig tilrettelegging
• Læringsteknologi kan bidra til å løse frafallsproblematikken fordi teknologien gir helt nye muligheter til å følge opp elevene og tilrettelegge innhold samt effektivisere lærernes hverdag
• 12. mars arrangerer Abelia frokostmøte med debatt om læringsteknologi

Yngve Lindvig, FoU Direktør i Conexus kommer til Abelias frokostmøte 12. mars. Vi har tatt en prat med ham om læringsteknologi og frafall.

Meld deg på frokostmøte med debatt om læringsteknologi her

Hvis jeg nevner frafallsproblematikken – hva tenker du da? Har dere en løsning?

Frafall er en gedigen utfordring, og når så mye som en tredel ikke fullførere videregående utdanning så bør vi ikke være så veldig selvtilfreds med dagens skolesystem. Læringsteknologi kan selvsagt ikke løse hele denne omfattende utfordringen. Men læringsteknologi, slik vi legger opp til, kan hjelpe til på to helt sentrale områder.

1) Med digitale kartlegginger og vurderinger og annen elevoppfølging, er det større sjanse for å ha et presist bilde av utviklingen og sette inn tiltak når elevene ser ut til å miste motivasjonen eller får resultater som ikke oppfyller skolens krav. Dette gjelder både tidlig og lengre ut i skoleløpet. Vi har blant annet gode erfaringer fra den prosessen vi deltar i hvor Akershuskommunene og fylket er samkjørte slik at de videregående skolene så tidlig som mulig får en oversikt over elevene som står i faresonen for frafall. Det blir lettere å fange opp og følge opp mangelfulle undervisningstilbud som ikke gir elevene det nødvendige læringsmiljøet.

2) Læringsteknologi gir også mye bedre muligheter til å gi elevene mer relevant undervisning og læringsressurser tilpasset ferdigheter og behov. Vi utvikler dette nå slik at eleven også får opplæring i fagene som bedre dekker kompetansebehovet i arbeidslivet.

Mange av de som faller ut av skolen har utfordringer på flere ulike områder. Det er det viktig å ta på alvor, og vi har blant annet startet et større prosjekt nå med midler fra Forskningsrådet for å lage en læringsarena som er bedre tilpasset elever med dysleksi.

Hvilke andre problemer kan læringsteknologi være med på å løse?

- Svaret er todelt, sier Lindvig. Digital læringsteknologi gir helt nye muligheter til å samle, integrere, analysere og tilpasse både læringsdata og læringsinnhold. Det gjør det mulig for lærerne å tilby helt nye systemer for å få oversikt over elevenes utvikling og behov, og helt nye løsninger for å gi elevene mer relevant og variert innhold enn med tradisjonelle læreverk, tavleundervisning eller oppfølging. Dette gir også helt nye muligheter til å arbeide mer effektivt for lærerne, blant annet fordi målet vårt er å redusere tidsbruk ved retting og rapportering, som sliter på mange lærere i dag.

Kan du fortelle kort om Conexus og hvilke tjenester dere leverer?

- Conexus er en unik blanding av tung lærings- og digital kompetanse. Selskapet ble startet i Drammen for snart 15 år siden. Ønsket var å kunne bidra inn i mobbeproblematikken, som på den tiden begynte å bli et sentralt tema i norsk skole. Det førte til Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet, som vi har hentet inn data for siden. Elevundersøkelsen var det første av flere store systemer og kartlegginger for norsk skole som vi var involvert i. Conexus' systemer utarbeides i samarbeid med et internasjonalt forskerteam. Våre systemer har vist seg å dekke viktige behov i norsk skole, og vi utvikler dem i tett samarbeid med skoleledere og lærere - blant annet i et større forskningsprosjekt og i tett dialog.

Conexus er medlem i Abelia. Les mer om bedriften på deres nettsider

Meld deg på frokostmøte med debatt om læringsteknologi her

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138