Fakta om Ludvigsen-utvalget:

Et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. 15. juni ble NOU 2015:8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser overlevert Kunnskapsministeren.

- Abelia har lenge ment at det viktigste våre barn kan lære, er å lære å lære, sier Håkon Haugli. Det er derfor med stor glede jeg leser at dette er et av de fire kompetanseområdene som trekkes frem i Ludvigsen-utvalgets hovedutredning. I fremtidens arbeidsliv vil det bli ekstra viktig å ha evnen til å tilegne seg ny kunnskap og videreutvikle det man allerede kan.

Videre er det også viktig at Norge ikke undervurderer betydningen teknologiendringene får, sier Haugli. Haugli har bitt seg merke i at ordet digitalt ble nevnt hele 76 ganger i utredningen.

Utvalget framhever blant annet digital kompetanse som en "… integrert del av ulike fagområder i skole og utdanning, og er avgjørende for innovasjon og teknologiutvikling i næringslivet og i offentlige virksomheter". Og videre at:" Digital kompetanse er også en del av andre fagovergripende kompetanser, som å kunne tenke kritisk og å kommunisere og samhandle."

De fremhever også EdTech bransjen, som Abelia organiserer, når de skriver at: "… læringsanalyse vil kunne brukes for å forbedre arbeidet med underveisvurdering. Det vil si at man ved bruk av digitale verktøy kan følge elevenes utvikling over tid i form av mange observasjoner og resultater".

Slik teknologi kan endre vilkårene for læring, undervisning og underveisvurdering i skolen og krever ny kompetanse hos lærere, sier Håkon Haugli.

Les også: Ludvigsen-utvalget la frem sin delutredning

Jeg ser at Ungt entreprenørskap har kalt hovedutredningen en skole nærmere virkeligheten. – Det synes jeg er en god oppsummering, sier Haugli.

Fire kompetanseområder

De fire kompetanseområdene som trekkes frem i utredningen er:

  • Fagspesifikk kompetanse i matematikk, naturfag og teknologi – språk, samfunnsfag og etikkfag – praktiske og estetiske fag
  • Å kunne lære – metakognisjon og selvregulert læring
  • Å kunne kommunisere, samhandle og delta – lese- og skrivekompetanse og muntlig kompetanse – samhandling, deltakelse og demokratisk kompetanse
  • Å kunne utforske og skape – kreativitet og innovasjon – kritisk tenkning og problemløsning

Les mer om Ludvigsen-utvalgets hovedutredning her

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138