Lærlingordningen er normalt organisert etter en 2+2 modell. Det vil si at eleven etter to års opplæring i videregående skole skal ha to år som lærling i bedrift. Når disse fire årene er gjennomført, kan lærlingen gå opp til en fag-/svenneprøve.


Slik beskrives de tre fagene i læreplanen for det enkelte faget:


IKT-servicefaget

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer.

Salgsfaget

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

Dataelektronikerfaget

Dataelektronikere arbeider med system og utstyr som er integrert på en rekke områder i samfunnet, fra underholdning og multimedia til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Elektroniske kontroll- og styringssystem har fått stadig større innvirkning på trygghet og drift i samfunnet vårt. Videre er det svært viktig for store deler av næringslivet å ha data- og elektronikksystem som fungerer godt. Data- og elektronikksystem gjør det mulig å samhandle med andre, å kommunisere på tvers av geografiske og sosiale grenser og å effektivisere arbeid og handel i et globalt marked. Slike høgteknologiske system krever dataelektronikere som kombinerer stor faglig bredde med målrettet spesialisering til installasjon, drift og vedlikehold
Bedrifter som ikke er godkjente lærebedrifter, kan sende søknad om godkjenning som lærebedrift til Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring. Skjemaet finnes på Utdanningsetaten sine nettsider, www.ude.oslo.kommune.no/fagopplaring/. Nærmere veiledning gis av kontaktpersonene under. 


Ta kontakt med avdeling for fagopplæring:

Marit Strand – veileder – elektrofag, naturbruk.
Tlf: 23 43 03 27
E-post: marit.strand@ude.oslo.kommune.no


Gro Johnsen – veileder – service og samferdsel
Tlf: 23 43 03 34
E-post: gro.johnsen@ude.oslo.kommune.no


Jan Tvedt – seksjonssjef
Tlf: 23 43 03 08
E-post: jan.tvedt@ude.oslo.kommune.no


Lars Lindland – informasjonsmedarbeider
Tlf: 23 43 03 14
E-post: lars.lindland@ude.oslo.kommune.no
 

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138