Kunnskapsdepartementet har forsøkt å stoppe opprettelsen av videregående skoler som bygger på montessoripedagogikk. Nå utsettes saken til neste Storting.

- Dette ser vi på som en seier, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, som er styreleder for Forum for Friskoler. Vi har lenge anmodet KUF-komiteen om å utsette saken inntil den blir bedre utredet. Det at den nå utsettes til neste Storting er en god start. Vi ønsker er mer fleksibel Privatskolelov, som tar innover seg at det kan være noe å lære av det som er utviklet i andre land enn Norge, sier Beyer-Arnesen.

Da Kunnskapsdepartementet, (KD), startet arbeidet med å endre kravene for igangsettelse av friskoler 14. juni 2012 - dagen før skolene hadde frist til å levere inn nødvendig dokumentasjon for å få lov til å sette i gang skole - ble det sendt et brev fra Forum for Friskoler og Abelia som påpeker de omfattende endringene som er foreslått. - Dette er endringer som i realiteten er forskriftsendringer som krever både utredning av konsekvenser og høringsrunde, sier Beyer-Arnesen. Slik vi ser det er det brudd på god forvaltningsskikk. De juridiske rådene kom fra NHOs avdeling for næringsjuss, sier han.

Det tok lang tid før vi fikk noe svar. Da svaret kom var det i form av et forslag til endring av Privatskoleloven, sier Beyer-Arnesen.

I høringsrunden påpekte vi at forslaget bygger på til dels mangelfulle og feilaktige opplysninger. Blant annet ble det påstått at det ikke fantes videregående skoler basert på montessoripedagogikk hverken i Norge eller andre land, samt at det heller ikke fantes relevante lærerutdanninger. Faktum er at Heltberg Gymnas allerede i 1989 ble godkjent av det samme Kunnskapsdepartementet for å utvikle en metodikk for montessoripedagogikk på videregående skole nivå. I tillegg har vi så langt lokalisert 79 videregående montessoriskoler i 14 land. Og den fremste internasjonale montessoriorganisasjonen har godkjent en lærerutdanning i montessoripedagogikk for videregående skoles nivå. Også i Norge tilbys denne type opplæring. Argumentasjonen ble da redusert til at dette i vesentlig grad ikke fantes i Norge.

På tirsdag 30. mai opplevde vi altså å bli hørt i denne saken. Saken skal bli bedre utredet og utsettes til neste Storting!

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138