- Skal Norge henge med må det bli mer attraktivt å investere i kompetanse, sier Paul Chaffey.

Medarbeidere med høy kompetanse som stadig videreutvikles er en forutsetning for å henge med i en globalt orientert kunnskapsøkonomi. - Regjeringen gir ingen signaler om hvordan den skal bidra til å sikre at næringslivets samlede investering i humankapital øker, sier Chaffey. Det må bli mer attraktivt for bedriftene å investere i sine ansatte og det må bli mer attraktivt for den enkelte å investere i egen kompetanse. Det eneste tiltaket er noen smuler til styrking av program for basiskompetanse i arbeidslivet, men det er jo ikke der den store utfordringen ligger.

Læring skjer på andre måter enn før

En forutsetning for økt innovasjonsevne og konkurransekraft er den læring som skjer i og mellom virksomheter, gjennom kundedrevne prosesser, nettverksamarbeid og gjennom kunnskapsutvikling i det daglige arbeidet. Kunnskap er ikke en vare som kan bestilles per brev og leveres ut over disk. Det gjør også at de tradisjonelle formene for livslang læring, gjennom kurs og etter- og videreutdanning ikke oppfattes som like relevante som før. Det må derfor tenkes nytt og vi trenger en ny kompetansepolitikk som bygger på et nytt utgangspunkt. Budsjettet viser at regjeringen ikke har skjønt dette.

Må bli mer attraktive for globale hoder

Regjeringen gjør heller ingenting for å posisjonere Norge bedre som attraktiv destinasjon for globale kunnskapsmedarbeidere. Nær all ny forskning, innovasjon og kunnskap skapes utenfor Norges grenser, i globale forsknings- og kunnskapsmiljøer rundt om på kloden. For å opprettholde et konkurransedyktig næringsliv i høykostlandet Norge må vi ha langt mer aktive koblinger inn mot disse miljøene, sier Chaffey. Vi må ha en aktiv politikk som sikrer at akademikere, entreprenører og forskere fra disse miljøene også ønsker å komme til Norge.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842