Færre og bedre fagskoler

Omstrukturering av fagskolesektoren ved hjelp av statlig styring og fullfinansiering av både offentlige og private skoler, gitt at de oppnår status som akkrediterte fagskoler. Målet er å skape mer robuste fagskoler. Dog oppnås ikke nødvendigvis robuste fagskoler kun ved hjelp av størrelse. Robuste fagskoler må være fleksible og omstillingsdyktige og ha et faglig nettverk som gir tilgang til aktuell og oppdatert fagkompetanse i arbeids- og næringslivet, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Fagskoler, et bransjeforum i Abelia.

For øvrig ser Forum for Fagskoler positivt på at ansvar og finansiering for sektoren tilbakeføres til Kunnskapsdepartementet, samt at private fagskoler likestilles mht. finansering.

Dimensjonering

Fagskoleutvalget foreslår en modell hvor fem nasjonale fagråd innen forskjellige fagområder gir råd til Nasjonalt Fagskoleråd, som videre gir anbefaling om dimensjonering til Kunnskaps­departementet. De igjen fastslår endelig fordeling av studieplasser gjennom statsbudsjettet. I tillegg anbefaler utvalget at det tildeles en andel strategiske, og frie, studieplasser som fagskolene selv kan fordele eller benytte til opprettelse av nye tilbud ved behov og for å opprettholde dynamikken i fagskole­tilbudet.

- Skal denne modellen kunne fungere tilfredsstillende mener Forum for Fagskoler at det må stilles tydelige faglige krav til de som skal sitte i de nasjonale fagrådene. De må være godt oppdatert på sitt fagområde. I tillegg til representasjon fra fagskolesektoren bør fagrådene primært bestå av aktive yrkesutøvere innen aktuell sektor – gjerne utpekt av partene i arbeidslivet, foreslår styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen.

Leverer ikke på fleksible overganger

Beyer-Arnesen mener det må være et grunnleggende prinsipp i det norske utdannings­systemet at kompetanse som er ervervet i en del av systemet, skal anerkjennes i en annen del av utdanningssystemet. - Å innføre en felles målenhet for arbeidsbelastning i form av studiepoeng i den tertiære delen av utdanningssystemet vil være den beste måten å sikre at dette skjer.

Nasjonalt kvalifikasjons­rammeverk (NKR) er innført for å bidra til å sikre mobilitet i utdannings­systemet nasjonalt og internasjonalt. Systemet bygger på læringsutbytte­beskrivelser av de enkelte utdanningene. De danner grunnlaget for innpassing til studier mellom fagskoleutdanninger, mellom høyskoleutdanninger og mellom fagskole- og høyskoleutdanninger.

- Dessverre foreslår utvalget at vi skal gjøre mer av det samme som ikke virker, ved å fortsatt begrense seg til å stimulere til velvilje i universitets- og høyskolesektoren. All erfaring viser at det kun fungerer når høyskolesektoren har et rekrutteringsproblem, sier Beyer-Arnesen.

Veien videre

- På de fleste områder er Fagskoleutvalget sin rapport et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å utvikle en fagskoleutdanning som kan dekke arbeids- og næringslivets kompetansebehov. Da må fagskoleutdanningen framstå langt mer attraktiv enn den gjør i dag, og ikke lenger oppleves som en blindvei i utdanningssystemet. Den største utfordringen ser derfor fortsatt ut til å være å utvikle en helhetlig og sammenhengende tertiær sektor som består av fagskoler, høyskoler og universiteter, avslutter Beyer-Arnesen.

Du kan lese utvalgets rapport her.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138