Fakta

Forum for Friskoler ble stiftet 6. mars og organiserer i alt 19 privatskoler med 4000 elever som er godkjent under Privatskoleloven og Opplæringsloven. 10 av skolene er internasjonale skoler, og forumet organiserer dermed de aller fleste internasjonale skolene i Norge.

Forum for Friskoler ble stiftet 6. mars og organiserer i alt 19 private skoler med 4000 elever som er godkjent under Privatskoleloven og Opplæringsloven. 10 av skolene er internasjonale skoler, og forumet organiserer dermed de aller fleste internasjonale skolene i Norge. Akademiet sine 6 skoler er også med i forumet.

Forum for Friskoler har som formål å:

  • ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
  • synliggjøre private grunn- og videregående skoler som et pedagogisk alternativ
  • være et talerør, referansepartner og høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter
  • bidra til å fremme høy kvalitet hos medlemsskolene

Gir bedre gjennomslag

Abelia organiserer allerede de aller fleste private fagskolene gjennom Forum for fagskoler, og er deres fremste talerør overfor offentlige myndigheter. Gjennom et godt utviklet kontaktnett i Stortingets KUF-komite, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og Lånekassen ivaretar de medlemsskolenes interesser på best mulig vis. Dette kontaktnettet vil være sentralt i arbeidet for å ivareta skolene i Forum for Friskoler sine interesser, sier påtroppende styreleder i Forum for Friskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Forum for Friskoler vil ha sitt sekretariat hos Abelia. Det gjør at forumet kan nyte godt av det vide spekteret av ressurser og kompetanse i Abelia og NHO-systemet. Eksempelvis har Abelia med støtte av NHO sin avdeling for næringsjuss innklaget en sak ovenfor ESA. Der påklager de regelverket som medfører at private skoler må betale 25% høyere husleie enn offentlige skoler.

Utnytter synergier

Abelia har videre som strategi å etablere et forum for de private høyskolene. Når det er på plass vil Abelia organisere privatskoler over hele spekteret fra grunnskole, videregående skole, fagskole til høyskole. Da de private skolene må forholde seg til stort sett de samme offentlige aktørene vil dette gi store synergieffekter. - Abelia og våre fora skal fremstå som en sentral premissgiver og en samlende aktør når det gjelder å synliggjøre og ivareta private skoler sine interesser overfor norske myndigheter og politiske ledere, sier administrerende direktør i Abelia Paul Chaffey.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138