Kostnader vil komme i tillegg til maksimale grenser for årlig innskudd. For øvrig ble loven vedtatt i tråd med regjeringens forslag.

Fra første behandling i Stortinget står det i referatet følgende fra Finansminister Siv Jensen: "Det er fra regjeringens side lagt opp til at et lovvedtak kan tre i kraft fra årsskiftet. Jeg er derfor veldig tilfreds med at en samlet komité slutter seg til forslaget i proposisjonen. Det er også lagt opp til at de forskriftsfastsatte maksimalsatsene for innskuddsordninger økes, slik at de harmonerer med grensene som er foreslått for det nye produktet. Det er lagt opp til at en slik økning vil skje samtidig med at lovvedtaket trer i kraft, herunder endringen i knekkpunkt i innskuddspensjonsordninger fra 6 til 7,1 G. Regjeringen vil på vanlig måte vurdere behov for tilpasninger og eventuelle overgangsordninger."

Se også NHOs kommentar til Finanskomiteens innstilling som ble levert 28. november

Saken er hentet fra NHO Nettsamfunn

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265