Det er særlig to ting en arbeidsgiver bør være forberedt på:

  • Flere arbeidstakere kan komme med ønske om redusert stilling
  • Flere arbeidstakere kan komme med ønske om å jobbe lenger

Få en oversikt

Ifølge pensjonsreformen har man rett til å ta ut folketrygd ved fylte 62 år, gitt nok opptjening. Samtidig med uttak av pensjon, kan man jobbe videre uten at pensjonen avkortes. Det kan være lurt å være tidelig ute med å få en oversikt over seniorene i bedriften og deres ønsker. De ulike ønskene kan videre vurderes og sees i sammenheng med bedriftens bemannings- og kompetansebehov i årene fremover.

Rett til redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere som har fylt 62 år rett til redusert arbeidstid, så sant det ikke medfører såkalt vesentlig ulempe for bedriften. En effekt av pensjonsreformen kan være at flere ønsker å jobbe mindre, fordi de kan starte uttak av alderspensjon fra folketrygden, helt eller delvis, mens de jobber, uten avkorting. Det kan være lurt å være godt forberedt på denne type henvendelser. Har du konkrete saker du ønsker å ta opp, kan du som medlem av Abelia og NHO få arbeidsrettslige råd.

Gode insentiver

Hensikten med pensjonsreformen er å få folk til å stå lenger i arbeid. Derfor er det nå mulig å tjene opp pensjon i folketrygden helt til 75 års alder. Hvis man jobber lenger, og velger å vente med å ta ut pensjon, vil de årlige pensjonsutbetalingene bli høyere. Dette kan gi arbeidstakere gode insentiver til å jobbe utover 67 år, men det har man ikke nødvendigvis rett til.

Aldersgrense kan misforstås

Det er arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidstakernes rett til å stå i arbeid. Pensjonsreformen innebærer ikke noen endring i så måte. Det kan likevel være rom for misforståelser her, i og med at pensjonsreformen gir rett til opptjening av pensjon i folketrygden til fylte 75 år. Generelt er det slik at aldersgrense kan følge av lov, tariffavtale eller bedriftsfastsatt avtale. Dersom det ikke foreligger noe annet grunnlag, vil aldersgrensen ifølge arbeidsmiljøloven være 70 år. Mange arbeidsplasser har 67 år som avgangsalder.

En aldersgrense under 70 år er bare lovlig dersom den er saklig begrunnet. En aldersgrense som er knyttet opp mot en tjenestepensjonsordning, vil gjennomgående stå sterkere enn dersom slike ordninger ikke er knyttet til avgangstidspunktet. Ønsker en arbeidstaker å fortsette utover fastsatte grense, er det viktig å tenke gjennom hva du svarer. Husk at dersom en person får ønsket sitt innfridd, kan det komme flere som ønsker det samme. Har bedriften mulighet til å tilby alle arbeid utover fastsatt aldersgrense?

Hva betyr det i praksis?

  • Mulig å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok
  • Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon, og å endre uttaksgrad hver tolvte måned
  • Mulig med fri kombinasjon av arbeid og pensjon
  • Mulig å tjene opp pensjon også ved arbeid etter uttak av pensjon

Nyttig informasjon om pensjonsreformen

Mesteparten av informasjonen over er hentet fra NHOs tjeneste Pensjon 2011. Noe er også hentet fra NAV sine nettsider. På nettstedet Pensjon 2011 finner du også et interaktivt kurs som tar ca 30 minutter å gjennomføre. Det kan være en grei start for å bli bedre kjent med endringene i pensjonssystemet.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265