Et bærekraftig pensjonssystem og et velfungerende arbeidsmarked må baseres på viktige prinsipper som arbeidslinje og god mobilitet.

Norges befolkning lever stadig lenger. Den økende levealderen gjør det nødvendig å tilpasse våre velferdsordninger for å sikre langsiktig bærekraft. SSBs prognoser tilsier at antallet pensjonister vil utgjøre 40 prosent av antallet personer i yrkesaktiv alder i 2060 mens de utgjør omtrent 20 prosent i dag. Norge står overfor utfordringer med et særlig høyt kostnadsnivå sammenlignet med våre viktigste handelspartnere. Økte kostnader til pensjons- og forsikringsordninger kan føre til ytterligere utfordringer for norske bedrifter.

Det er et stadig press fra arbeidstakersiden og myndighetene om å pålegge bedriftene et økt kostnadsansvar for eksempel ved utvidelse av obligatoriske pensjons- og forsikringsdekninger og tariffesting av slike rettigheter. For NHO er det ikke aktuelt å gå inn for tariffesting av pensjons- og forsikringsdekninger da det står sentralt å beholde arbeidsgivers styringsrett.

For å sikre et bærekraftig pensjonssystem og et velfungerende arbeidsmarked er det grunnleggende at rammeverket bygger opp under prinsipper som arbeidslinje og god mobilitet. Med arbeidslinje mener vi at modellene skal stimulere arbeidstakerne til å stå lengst mulig i jobb. Det skal alltid lønne seg å arbeide. Videre må økonomiske effekter ikke demotivere i forhold til jobbskifter. En sunn mobilitet i arbeidslivet fremmer omstillingsevne og konkurransekraft.

Politikkdokumentet er en grundig fremstilling av NHOs politikk på fagområdene, og omhandler følgende:

  •     Tjenestepensjoner og tilpasning til pensjonsreformen
  •     Individuell pensjonssparing
  •     AFP-målsetninger for ordningen
  •     Offentlig pensjon – manglende arbeidsinsentiv og mindre mobil arbeidskraft
  •     Uføretrygd og uførepensjon fra tjenestepensjonen
  •     Korttidsytelser fra trygden – tilpasning til pensjonsreformen
  •     Pensjons- og forsikringsmarkedene  -svak konkurranse og høy kompleksitet
  •     Yrkesskade forsikring –trussel om kraftig økte kostnader
  •     Naturskadeforskringsordningen

Les hele dokumentet her

Saken er hentet fra nho.no

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265