Abelia og NHO- medlemmet Birralee International School AS er frifunnet og fullt ut tilkjent sakskostnader av Sør-Trøndelag tingrett i en viktig og prinsipiell pensjonssak.

Saken gjelder spørsmålet om undervisningspersonell ved private skoler med statsstøtte har krav på offentlig tjenestepensjonsordning etter privatskoleloven § 4-4.

Frifinnelse for Birralee

Saken gikk for Sør-Trøndelag tingrett. Søksmålet var anlagt av 17 lærere ved den internasjonale private skolen Birralee International School AS. Lærerne var representert og finansiert av Utdanningsforbundet. Undervisningspersonalet krevde overgang fra gjeldende innskuddspensjonsordning til offentlig tjenestepensjonsordning, med virkning fra den enkelte lærers ansettelsestidspunkt.

Kan ha innskuddsordning

- Noe forenklet kom Sør-Trøndelag tingrett til at privatskoleloven tillater privatskoler med statsstøtte å ha private tjenestepensjonsordninger, herunder innskuddsordninger, sier NHO-advokat Anders Stenbrenden som representerte Birralee International School AS i saken. - Dette gjelder så lenge de private ordningene er basert på satser som gir ytelser som tilsvarer ytelsen i offentlig tjenestepensjonsordninger. Dommen bygger videre på at lærerne må tilbys mulighet for AFP og ordninger for uføre-, etterlatte- og barnepensjon, sier Stenbrenden.

- Dommen er sentral for den delen av privatskolesektoren som reguleres av privatskoleloven, sier Stenbrenden. - Avgjørelsen tilsier at disse privatskolene som et utgangspunkt må kunne tilby for eksempel innskuddspensjon i stedet for offentlig tjenestepensjonsordning. Dette vil blant annet kunne innebære klart bedre økonomisk forutberegnelighet for skolene enn om man pliktet å tilby offentlig pensjon, sier han.

Stenbrenden viser til at dommen derfor vil kunne være et argument for at private skoler med statsstøtte, som har annen tjenestepensjonsordning enn offentlig ordning, kan beholde denne (eventuelt etter forbedringer). Videre vil avgjørelsen også kunne være et argument for at privatskoler som følger privatskoleloven kan gå over fra offentlig tjenestepensjonsordning til private pensjonsordninger.

Søk juridisk bistand

- NHO finner grunn til å presisere at spørsmålet om en bestemt pensjonsordning går klar av privatskoleloven § 4-4 er komplisert og må underlegges en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. En privatskole med statstilskudd som enten har mottatt krav om offentlig tjenestepensjon eller som vurderer overgang fra offentlig ordning til privat pensjonsordning bør derfor søke kvalifisert juridisk bistand, sier Stenbrenden.

Sjekk det avtalerettslige grunnlaget

Stenbrenden viser videre til en annen sentral del av dommen som er knyttet til om lærerne ved Birralee hadde bundet seg til en mindre gunstig pensjonsordning enn privatskoleloven § 4-4 gir krav på etter avtale. - Retten synes ikke å ha vært i tvil, og kom til at lærerne hadde akseptert Birralees konkrete pensjonsordning blant annet gjennom henvisning til ordningen i ansettelsesavtalene, sier han.

Av mer generell interesse er det imidlertid at tingrettsdommen synes å bygge på at det skal nokså lite til før undervisningspersonalet må anses for å ha bundet seg til pensjonsordningen ved skolen på avtalerettslig grunnlag. - En privatskole som reguleres av privatskoleloven og mottar krav fra undervisningspersonalet om offentlig tjenestepensjonsordning, bør derfor undersøke om det er avtalerettslig grunnlag for at lærerne er bundet til skolens ordning. Også når det gjelder dette spørsmålet bør det innhentes kvalifisert juridisk bistand, sier Stenbrenden.

NHO gjør oppmerksom på at dommen ikke er rettskraftig. Ankefristen løper ut i slutten av november/begynnelsen av desember 2014.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265