Pensjonsreformen

For å sikre et bærekraftig pensjonssystem og et velfungerende arbeidsmarked er det grunnleggende at rammeverket bygger opp under prinsipper som arbeidslinje og god mobilitet. Det skal alltid lønne seg å arbeide og vi skal stimuleres til å stå lengst mulig i jobb. Videre må økonomiske effekter ikke demotivere i forhold til jobbskifter. En sunn mobilitet i arbeidslivet fremmer omstillingsevne og konkurransekraft.

Det har vært bred politisk enighet om nødvendigheten av en pensjonsreform. Dette er også støttet av NHO. En av hovedendringene i den reformerte alderspensjonen fra folketrygden innebærer mulighet for fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år. Videre må man stå lenger i arbeid for å opprettholde det samme pensjonsnivået, gitt at levealderen i befolkningen fortsetter å øke. Partene i privat sektor har fulgt opp pensjonsreformens prinsipper med en tilpasning av privat AFP. Videre har Banklovkommisjonen foreslått lover for nye tilpassede ordninger for privat tjenestepensjon.

Saken kan leses i sin helhet på NHO sine nettsider.