Et av temaene var aldersgrenser. Abelia-advokat Hege Nordgård har deltatt i dette arbeidet på vegne av Abelias medlemmer.

Fremtidens aldersgrenser i arbeidslivet er et stort og viktig tema som vi har belyst over hele 15 sider i høringsuttalelsen. At bedriftene er svært opptatt av aldersgrenser har vi tydelig sett når dette har vært tema i Abelias arbeidsgiverpolitiske utvalg.

I korte trekk kan Abelias syn på fremtidens aldersgrenser oppsummeres som følger:

  • Abelia støtter regjeringens ønske om økt arbeidsdeltakelse blant seniorer. Men etter vår oppfatning er økt aldersgrense i arbeidsmiljøloven ikke veien å gå for å nå målet.
  • Arbeidsmiljølovens 70-årsgrense for stillingsvern bør beholdes. Å heve aldersgrensen antas å gi marginale effekter på arbeidsdeltakelsen, da det er en kjensgjerning at det store frafallet i yrkesdeltakelse skjer i 60 – 67 årsalderen, (se figur 2.1. under). Når det gjelder seniorene, bør derfor de politiske tiltakene rettes inn mot denne gruppen. Her er potensialet for endring stort.

(Saken fortsetter under grafen)

 

  • Det er viktig å ikke glemme at dagens 70-årsgrense ikke er til hinder for videre arbeid hvis både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det. En heving av aldersgrensen for stillingsvern utover 70 år vil kun ha betydning i de tilfeller hvor arbeidsgiver og arbeidstaker ikke har samme interesse. En økt aldersgrense kan derfor ventes å medføre flere tunge konfliktsaker, herunder flere stillingsvernssaker i rettsapparatet. Hensynet til en verdig avgang for seniorene taler derfor mot heving av 70-årsgrensen
  • Årsverk må være lønnsomme, det gjelder for både gamle og unge. Over tid kan ikke bedrifter ha ansatte som ikke forsvarer sin lønn i produktivitet. Heves aldersgrensen for stillingsvern, vil det kunne komme et økt antall saker der produktivitet ikke forsvarer kostnader ved årsverket
  • Når det gjelder bedriftsfastsatt aldersgrense (ofte omtalt som 67-årsgrensen) støtter vi endringer i dagens regelverk. Hvis adgangen til å ha bedriftsfastsatt aldersgrense under 70 år (som ikke er begrunnet i helse- eller sikkerhet) blir faset ut vil dette gi tre års forlenget mulighet til å stå i jobb for mange arbeidstakere. Dette er en vesentlig endring som vil bidra til økt arbeidsdeltakelse
  • Et mål om økt arbeidsdeltakelse blant seniorer må også gjenspeiles i endringer i aldersgrenser for offentlig sektor, herunder særaldersgrenser. Abelia mener det er sentralt at eventuelle endringer skjer parallelt i offentlig og privat sektor
  • Videre er det viktig å få på plass en omlegging av den offentlige AFP-ordningen og tjenestepensjonen, noe som er avgjørende for å få flere offentlig ansatte over 62 år til å stå lenger i arbeid og for å bygge opp under bedre mobilitet mellom sektorene.

Les også mer på NHOs nettsider: - Vi må ha en arbeidsmiljølov for fremtiden

Høringsuttalelsen finner du i sin helhet her (pdf)

Les også: Høringssvaret om midlertidig ansatte

Les også: Mer fleksible rammer for arbeidstid

Les også: Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

Les også på NHOs sider: - Grensen på 70 år bør stå

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588