Offentlig sektor er en storinnkjøper av konsulenttjenester og dermed en viktig kunde for svært mange konsulentselskaper. En rapport Abelia har utarbeidet viser at 25 prosent av selskapene har i overveiende grad omsetning fra offentlig sektor, i tillegg oppgir over 60 prosent av konsulentselskapene at de henter deler av omsetningen fra offentlig virksomhet.

God dialog

Den kanskje største utfordringen knyttet til offentlige innkjøp av konsulent- og kunnskapstjenester er forbundet med å kunne sikre en god dialog. En god dialog mellom innkjøper og leverandør av konsulenttjenester er viktig for at leverandøren skal forstå problemet som skal løses, og for at innkjøperen skal kunne se ulike mulige løsningsforslag. Utfordringen med offentlig innkjøp dreier seg derfor mer om gode forberedelser og god kommunikasjon, enn om hindringene i regelverket. -I utviklingen av innkjøpsarbeidet må vi ha større oppmerksomhet på strategi og planlegging av anskaffelsene før konkurransene gjennomføres. Da er blant annet markedsanalyser og dialog med leverandørene helt nødvendig, sier innkjøpssjef Bård Skage i Helse Midt-Norge RHF.

Viktig møteplass

Med seg på laget har Abelia Arnhild Dordi Gjønnes, en av Norges ledende eksperter innenfor området, og leder for NHOs ”Team offentlige anskaffelser” samt Abelias advokat Lillann Norseng. - Møteplasser er viktige for å avdekke problemstillinger og få løst disse underveis i prosessen, sier Gjønnes. Mye handler om god dialog og dialogen må starte tidlig i prosessen. Det er alfa og omega med arenaer der leverandører og oppdragsgivere kan møte hverandre i forkant av utlysninger av prosjekter, sier Gjønnes. Slik får oppdragsgiver og leverandør mulighet til å spille hverandre gode, og sjansene for misforståelser senere i prosessen reduseres betraktelig.

Satser på konsulentbransjen

- Dette er en tankegang som Abelia støtter fullt ut, sier Anne Cathrine Røste, som jobber i Abelia for å ivareta konsulentbransjens behov. Vi kjenner konsulentbransjen meget godt og vil gjerne legge til rette for en slik arena som vi kommer til å arrangere et par ganger i året. På Arena for offentlige anskaffelser har vi invitert offentlige innkjøpere fra Universitet i Oslo, Helsedirektoratet, Oslo Kommune og Helse sør-øst. John Nyheim, administrerende direktør i Norconsult og Rune Skjelvan, leder for Advisory i KPMG kommer med innspill fra konsulentenes ståsted.