Ambisjonen for strategien er at den skal bidra til økt verdiskaping og ressursutnyttelse ved økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Abelia har sendt innspill til Regjeringen og fokusert på tiltak som vi mener er nødvendige for å oppnå de høye ambisjonene. Men, vi merker oss at strategien først og fremst er en situasjonsbeskrivelse som i liten grad vil endre på næringslivets rammebetingelser og bidra til at samfunnets mål om økt innovasjon, verdiskaping og ressursutnyttelse, faktisk oppnås.

- En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Gitt at målet er å påvirke aktørenes innkjøpsadferd i et marked til 400 milliarder kroner per år, så fremstår Regjeringens strategi som kraftløs. Mulighetene for bedre tjenester, innsparing og verdiskaping er enorme, og nettopp derfor overrasker det meg at tiltakene er så puslete, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Våre viktigste innvendinger mot strategien er:

  • Manglende incentiver for offentlige oppdragsgivere - det er ikke gitt noen vesentlige og nye økonomiske incentiver eller risikoavlastende mekanismer for offentlige innkjøpere i statlige og kommunale virksomheter. Det er heller ikke gjort avklaringer som bidrar til at det blir lettere for innkjøpere å gjennomføre flere innovative offentlige anskaffelser.
  • Svakt mandat for innovasjon i anskaffelser – strategien "oppfordrer" og sier at ledere og innkjøpere i statlige og kommunale virksomheter "bør" ta et ansvar for å ivareta innovasjon i anskaffelser, men det foreligger ingen forpliktende styringssignaler som tilsier at det vil skje.

- Etter å ha gjennomgått denne strategien tror jeg at innovasjon først og fremst vil fortsette å foregå i samarbeid mellom private aktører, til tross for at hensikten var å gjøre det offentlige til en betydelig sterkere drivkraft for innovasjon, sier Abelias næringsjuridiske rådgiver Tore Frellumstad 

Regjeringens pressemelding Mer innovasjon og smartere innkjøp

NHOs pressemelding Smartere innkjøp skal gi mer innovasjon