Lønnsveksten har over flere år vært langt høyere i Norge enn i konkurrentlandene. Det høye kostnadsnivået gjør norske bedrifter mer sårbare for endringer i markedsprisene og  sterkere kronekurs. Veksten i produktiviteten har også falt de senere årene. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen nå setter ned et utvalg ledet av samfunnsøkonomiprofessor Steinar Holden for å vurdere erfaringene med lønnsdannelsen og utviklingen i totale arbeidskraftkostnader. Det er ikke første gang Holden får et slikt oppdrag. Han ledet tilsvarende utvalg i 2000 og 2003. Nå blir eksperter fra organisasjonene i arbeidslivet, departementene og andre med i utvalgsarbeidet, som skal være ferdig i desember 2013.

- Utvalget har som utgangspunkt at frontfagsmodellen skal videreføres. Det vil si at det er de konkurranseutsatte bedriftene i NHO som skal forhandle først i lønnsoppgjørene og sette rammene for lønnsutviklingen. Dette er viktig for oss. Vi går inn i dette arbeidet med mål om å bidra til å styrke frontfaget, sier NHOs avdelingsdirektør for arbeidsmarked, Torill Lødemel. Hun blir organisasjonens representant i utvalget.

Holden-utvalget skal også vurdere hvordan koordineringen mellom lønnsdannelsen i privat og offentlig sektor fungerer og se på hvordan viktige økonomiske utviklingstrekk påvirker lønnsutviklingen, det gjelder bl.a. økende arbeidsinnvandring, vekst i offentlige utgifter og det høye aktivitetsnivået i petroleumssektoren. NHO mener det er viktig at utvalget fremmer forslag til tiltak som kan styrke konkurranseutsatt virksomhet og omstillingsevnen i norsk økonomi.

Utvalget skal også drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover, blant annet den sterke arbeidsinnvandringen og tendenser til laver produktivitetsvekst. Lønnsdannelsen kan ikke vurderes i et vakuum. Det er viktig og riktig at utvalget også ser på de bakenforliggende utfordringene, avslutter Lødemel.

Les mer om utvalg og mandat på regjeringen.no

Teksten er hentet fra NHO sine nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265