- Ulik premie for kvinner og menn er i realiteten et ikke-problem, sier Oppegaard som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

80 prosent av ansatte i privat sektor som har en pensjonsordning i livsforsikringsselskap, har i dag innskuddspensjonsordninger.

- Innskuddsordninger er kjønnsnøytrale. Det betyr at det er lik premie for begge kjønn og lik pensjon over et tidsbegrenset antall år. Dersom pensjonsordningen har livsvarig utbetaling, som i den såkalte hybridmodellen eller ytelsespensjon, blir premien ulik for kvinner og menn fordi kvinner lever lenger og må ha pensjon tilsvarende lenger. Dette betyr at prinsippet om likestilling er ivaretatt gjennom at pensjonsutbetalingen er lik for menn og kvinner livet ut. At LO mener at dette er diskriminerende, forundrer meg, sier Oppegaard.

Det er bedriften som betaler den samlede premie og denne beregnes ut fra kjønnssammensetningen i den enkelte bedrift: - Det er svært lite trolig at en bedrift velger å ansette en mann fremfor en kvinne som følge av kostnadsforskjell på 0,3 % for lønn og pensjon samlet. Ordningen med ulik premie har vært slik i mange år for ytelsespensjon, og har ikke vært noe problem, sier han.

- Når LO ønsker kjønnsnøytral sparing, ber de i realiteten om en ordning hvor mannsdominerte bedrifter/bransjer sponser pensjonene til kvinnedominerte bedrifter/bransjer. NHO mener det er bedre at den enkelte bedrift betaler for egen risiko, sier Svein Oppegaard.

LO krever livsvarig tjenestepensjon

LO krever at tjenestepensjonen må være livsvarig og begrunner det med at kvinner lever lengre enn menn og dermed har en lengre periode uten tjenestepensjon enn menn. - Først og fremst er det viktig å huske på at Folketrygden og eventuell AFP er livsvarige ytelser som man er sikret livet ut.  For det andre trenger man ikke å lage brede pensjonsordninger eller ha hybride tjenestepensjonsordninger for å få til livsvarig utbetaling. Dette kan gjøres med dagens regelverk for innskuddspensjonsordninger, sier han.

Oppegaard sier at en økt pensjon i de hybride ordningene som LO ønsker, kommer av at de oppsparte midlene ikke går til etterlatte, men til forsikringsfellesskapet. Dermed sponser de som lever kort tid, de som lever lenge. Statistisk sett vil da for eksempel mannlige industriarbeidere sponse kvinnelige akademikere.

- Vårt inntrykk er at mange arbeidstakere liker prinsippet om at de oppsparte midlene tilfaller de etterlatte hvis de dør. Det samme gjelder det at pensjonsutbetalingen kommer utbetalt over færre år, fordi mange gjerne har høyest forbruk som ung pensjonist. Det er opp til den enkelte å disponere pengene hvis de skal settes av til senere i livet. Husk at hvis man fordeler en pensjonspott ut over flere år vil årlig utbetaling bli tilsvarende lavere, sier Oppegaard.

Denne saken er hentet fra NHOs nettsider