Beregningsutvalget la 17. februar 2014 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran hovedoppgjøret i 2014. Rapporten gir bl.a. oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønn etter kjønn og utdanning og for samlet lønns- og inntektsfordeling.

For lønnstakere i gjennomsnitt anslår utvalget lønnsveksten til 3,9 prosent i 2013, som er lavere enn året før. Siden februar foreligger det oppdaterte lønnstall for enkelte grupper. For industrien i NHO-bedrifter var lønnsveksten i 2013 samlet 3,9 prosent, 3,5 prosent for arbeidere og 4,3 prosent for funksjonærer. For kommuneansatte er samlet lønnsvekst beregnet til 3,7 prosent. I rapporten framgår at lønnsveksten i 2013 for ansatte i helseforetakene og for statsansatte var henholdsvis 3,8 og 3,5 prosent.

Utvalget anslår nå en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2¼ prosent fra 2013 til 2014. Anslaget er ¼ prosentpoeng lavere enn det som ble gitt i den foreløpige rapporten som ble lagt fram i februar. Den norske kronen har gjennomgående styrket seg den siste tiden og terminprisene i kraftmarkedet har falt. I 2013 var veksten i KPI 2,1 prosent.

Utvalget merker seg at ulike anslag for utviklingen i norsk økonomi i 2014 tyder på en vekst under trendvekst. Det forventes at arbeidsledigheten øker litt i 2014.

Les den endelige rapporten her

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265