Den nye bestemmelsen slår fast at en arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelsen av lønn til den/de man sammenligner seg med. Bestemmelsen finnes i alle de fire diskrimineringslovene, men gjelder ikke for diskrimineringsforbudet etter arbeidsmiljøloven - dvs. diskriminering på grunn av alder, politisk syn, medlemskap i fagforening, deltids- eller midlertidig ansettelse. Arbeidsgiver har med andre ord en plikt til på forespørsel å gi slike opplysninger.

Departementet legger i proposisjonen til grunn at det i begrepet "har mistanke om" ligger at et bestemt diskrimineringsgrunnlag – f.eks. kjønn eller etnisitet – må påberopes. Videre må mistanken begrunnes i noen bestemte forhold, f.eks likhet i arbeidsoppgaver eller stillingskategori.

Arbeidstakeren vil etter lovbestemmelsen ha taushetsplikt om opplysningene og kan måtte underskrive en taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten har ikke særlige sanksjoner i loven, men vil være et mislighold av arbeidsavtalen og kan etter forholdene gi grunnlag for reaksjoner i arbeidsforholdet.

Ny likestillingslov, ny lov om etnisk diskriminering og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov viderefører for øvrig i stor grad gjeldende lover med samme tittel, men det er foretatt endel lovtekniske endringer. Det er også vedtatt ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og nåværende bestemmelser i arbeidsmiljøloven om diskriminering på grunn av seksuell orientering er flyttet til denne loven.

Alle endringer trer i kraft fra 1. januar 2014.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265