I sitt nye politikkdokument om tariff beskriver NHO organisasjonens rolle i lønnsdannelsen og utviklingen av tariffavtaler.

Norsk økonomi er en svært åpen økonomi og våre arbeidsplasser er derfor blant de mest konkurranseutsatte i verden. For å bevare norsk privat sektors konkurranseevne er det av avgjørende betydning at både bedriftens eiere og ansatte er omstillingsdyktige. Verken det norske markedet eller verdens øvrige markeder er villige til å betale ekstra for at vi skal bevare gårsdagens løsninger i arbeidslivet. Det er en stor utfordring for partene i arbeidslivet å våge å legge til rette for nye og konkurranseeffektive løsninger.

Samlet sett skal det å tilhøre det organiserte arbeidslivet med tariffavtale representere en kvalitet som gir konkurransefortrinn, og ikke en kostnadsmessig ulempe i markedet. Det skal derfor være stor lokal handlefrihet til å fravike sentralt fastsatte rammer.

For å opprettholde NHOs rolle som sentral samfunnsaktør med betydelig innflytelse på den nasjonale lønnsdannelsen må vi sikre fortsatt vekst i medlemstallet og høy kvalitet i arbeidet. Vi må tilpasse vår tariffpolitikk til utviklingen i bedriftene, i næringsstrukturene og den alminnelige samfunnsutviklingen.

NHOs tariff- og arbeidsgiverpolitikk skal støtte opp om den norske modellen. Vi tror på verdien av samarbeid på arbeidsplassen og mellom arbeidslivets organisasjoner. Det er partene som skal ha og ta det overordnede ansvaret for utviklingen gjennom felles tiltak og balansert utvikling av tariffavtalene. Det er derfor viktig for NHO at delingen mellom hva som reguleres av staten og hva som er partenes ansvar finner en form som ivaretar alles interesser til beste for både næringslivet og den enkelte arbeidstaker.

Les mer om NHOs tariffpolitikk her.

Saken er hentet fra nho.no

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265