- Partene er tilfredse med at man har kommet til enighet i mellomoppgjøret gjennom forhandlinger, sier John G. Bernander, administrerende direktør i NHO.

- Jeg er mer betenkt når det gjelder i hvor stor grad resultatet er tilpasset bedriftenes konkurranseevne, sier han.

Tilsvarende avtale er det blitt enighet om mellom YS og NHO.

Vesentlige besparelser i premieinnbetalingen til Sluttvederlagsordningen

Sluttvederlagsordningen er innrettet slik at arbeidstakere mellom 50 og 66 år som må slutte i bedriften som følge av sykdom eller oppsigelse, har rett til et skattefritt sluttvederlag. Ordningen ble etablert i 1966 og har hatt en betydelig positiv økonomisk utvikling.

Med bakgrunn i fondets økonomi er partene i årets oppgjør blitt enige om en halvvering av premien til sluttvederlagsordningen. Premien er redusert med 252 kroner pr ansatt pr år. Utbetalingene til arbeidstakere er samtidig økt betydelig. Det gjøres også en omdisponering slik at premien til Opplysnings- og Utviklingsfondet økes med kr 2,- per måned (kr 24,- per år.)

Likestilling

I tråd med forpliktelsene i hovedavtalen er partene blitt enige om et nytt kapittel to i vedleggene til overenskomstene som fornyer samarbeidet lokalt og sentralt for å fremme likestilling

Kompetanseutvikling

Partene har også sendt et brev til statsministeren hvor man tar et initiativ for å utvikle strategi og tiltak for å oppnå nye resultater gjennom trepartssamarbeidet innenfor skole- og utdanningssområdet.

NB:

Oppgjøret er ikke endelig vedtatt. Forhandlingsresultatet skal formelt vedtas av de styrende organer i LO, YS og NHO. Svarfristen er satt til 14. april 2011. Informasjon om dette vil legges ut på NHOs nettsider.

Kilde:  NHO.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265