Holden III-utvalget så på lønnsdannelse og utfordringer i norsk økonomi. Professor Steinar Holden overleverte rapporten fra utvalget han hadde ledet til finansminister Siv Jensen 3. desember 2013.

Lønnsdannelsen i Norge er blitt drøftet i flere offentlige utvalg, sist i NOU 2003: 13 Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs (Holden II-utvalget). Holden II-utvalget drøftet lønnsdannelsen i lys av innføringen av inflasjonsmål i pengepolitikken og handlingsregelen i finanspolitikken i mars 2001. Utvalget støttet opp om frontfagsmodellen.

Hovedkonklusjoner i Holden III

Noen hovedkonklusjoner i rapporten er:

  • Det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge
  • Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen
  • Det høye kostnadsnivået reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, men er en utfordring for konkurranseutsatte virksomheter
  • Nedtrappingen av petroleumsvirksomheten vil kunne utfordre stabiliteten i norsk økonomi
  • Arbeidsinnvandring skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen
  • Lønnsdannelsen må bidra til økt produktivitet i alle sektorer

Holden III hadde følgende mandat:

«Norge er en liten, åpen økonomi. Vår velstand og velferd avhenger bl.a. av vår handel med utlandet og at våre bedrifter kan hevde seg i den internasjonale konkurransen. For tiden gir olje- og gassvirksomheten store valutainntekter til Norge. Etter hvert vil disse inntektene avta, og vi vil ha behov for inntekter fra andre eksportnæringer for å kunne betale for ønsket import. Dette stiller krav om tilstrekkelig lønnsomhet i konkurranseutsatte virksomheter. Det inntektspolitiske samarbeidet og den norske lønnsforhandlingsmodellen må støtte opp under en balansert utvikling over tid med lav ledighet og høy samlet sysselsetting.

Frontfagsmodellen har lang tradisjon i Norge. Modellen innebærer at konkurranseutsatte næringer forhandler først, slik at det gis en rettesnor for oppgjørene i de delene av norsk økonomi som ikke er i konkurranse med utlandet. Dersom konkurranseutsatte næringer skal kunne holde på arbeidskraften, kan ikke lønnsveksten i andre næringer overstige lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor.

Abelias årlige konferanse om lønnsoppgjøret

9. mai arrangerer Abelia Lønnskonferansen. – Dette er et populært arrangement som er i ferd med å fylle seg opp, sier advokat i Abelia Kjersti Svee Aas. Vi er glade for at Holden kommer for å fortelle mer om analysene til Holden III-utvalget. I tillegg til Holden kommer flere spennende innledere, og vi avslutter dagen med sosialt samvær. Det er fortsatt muligheter for å melde seg på, oppfordrer Svee Aas.

Du finner mer informasjon om Lønnskonferansen og påmelding i Abelias aktivitetskalender

Her kan du lese hva NHO skriver om analysene til Holden III-utvalget

Kontaktperson Kjersti Svee Aas

kjersti.svee.aas@abelia.no

+47 928 81 462