Norsk næringsliv er inne i krevende tider og arbeidsledigheten øker. Det viser også den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2016.

– At partene i frontfaget tar hensyn til økonomiske utsikter og faren for høyere ledighet gjennom lønnsoppgjøret, betyr at vi kan respondere raskt på utfordringer i økonomien. At andre parter slutter opp om frontfagsmodellen viser styrken i den norske modellen for lønnsdannelse, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Årslønnsveksten for NHO-bedriftene i industrien er foreløpig anslått til om lag 2 ½ prosent, tett på rammen på 2,7 prosent. Det er lavere enn årslønnsveksten i 2014 på 3,3 prosent.

Årslønnsveksten i 2015 er anslått til 2 ½ prosent både for industriarbeidere og industrifunksjonærer. Overhenget til 2016 er anslått til 1 prosent for begge grupper.

Lav lønnsvekst

Årslønnsveksten i hele økonomien var 2,8 prosent i 2015. Vi må tilbake til 1990-tallet for å finne noenlunde tilsvarende lave nivå på lønnsveksten. Siden konsumprisene steg med 2,1 prosent ble det reallønnsvekst også i fjor.

TBU anslår konsumprisveksten til om lag 2 1/2 prosent for 2016.

Svak kronekurs

Lavere oljepris og styringsrenter er medvirkende årsaker til at kronekursen har svekket seg markert siden 2013. Målt ved konkurransekursindeksen var kronen i midten av februar om lag 29 prosent svakere enn ved inngangen til 2013. Siden denne indeksen startet i 1981 har det aldri hendt tidligere at kronen har svekket seg så mye i løpet av en tilsvarende tidsperiode.

Svakere kronekurs bidrar til å styrke den kostnadsmessige konkurranseevnen til norsk industri. Gjennomsnittlig timelønnskostnad i norsk industri var i 2015 anslagsvis 37 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av handelspartnerne i EU. I 2012 lå tilsvarende tall 57 prosent høyere.

Bedringen inntreffer samtidig som det er lavere vekst og stigende ledighet i industrien.

– Bedret konkurranseevne gir et godt utgangspunkt for å utvikle eksisterende og etablere nye vekstmotorer i næringslivet. Utfordringene i økonomien tilsier at moderasjonslinjen må fortsette, sier Oppegaard.

Her kan du lese den foreløpige rapporten fra TBU.