- Vi er glade for at LO og de andre hovedorganisasjonene har en felles og realistisk virkelighetsforståelse av norsk økonomi, sier Svein Oppegaard i NHO. 

For ansatte i de største forhandlingsområdene anslår utvalget lønnsveksten fra 2013 til 2014 til om lag 3,2 prosent i gjennomsnitt. Det er små forskjeller i lønnsvekst mellom de ulike forhandlingsområdene.

Årslønnsveksten fra 2013 til 2014 er anslått til 3 prosent for industriarbeidere og til 3¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Endringer i uregelmessige tillegg trakk lønnsveksten ned for industriarbeidere og opp for industrifunksjonærer. Dette er tillegg som for eksempel skifttillegg og offshoretillegg.

I tråd med rammen

Lønnsveksten for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er foreløpig anslått til i gjennomsnitt om lag 3¼ prosent. Lønnsveksten er dermed i tråd med rammen på 3,3 prosent som NHO, i forståelse med LO, anslo i fjorårets oppgjør.

Lønnsoverhenget til 2015 anslås i gjennomsnitt til om lag 1,4 prosent i de største forhandlingsområdene.  For industriarbeidere er overhenget til 2015 anslått til vel 1 prosent og for industrifunksjonærene 1 ¼ prosent.

Det tekniske beregningsutvalget anslår prisveksten i 2015 til om lag 2¼ prosent. 

Beregningsutvalgets beskriver norsk økonomi før årets mellomoppgjør slik: "Svak vekst for Norges handelspartnere har lenge dempet eksporten. Selv om veksten internasjonalt kan ta seg noe opp i 2015, er økningen moderat. Fallet i oljeprisen gjennom andre halvår 2014 og inn i 2015 vil forsterke en forventet nedgang i etterspørselen fra petroleumsnæringen. I motsatt retning trekker ekspansiv finans- og pengepolitikk og den svake kronekursen. Anslag for veksten i BNP Fastlands-Norge for 2015 er gjennomgående klart lavere enn hva den var i 2014, og det forventes at arbeidsledigheten vil øke."

Treffende beskrivelse

- Det er en treffende beskrivelse for alle oss som ønsker å manøvrere oss gjennom et krevende landskap på en klok måte. Endringene i norsk økonomi den senere tid viser at det ikke lenger er et grunnlag for særnorske lønnstillegg, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Oppegaard understreker at når vi nå går usikre tider i møte, forsterkes behovet for omstilling: - Samtidig med at oljeprisen har sunket vesentlig har også den norske kronen svekket seg. Valutakursene skifter raskt, og bedriftene kan ikke basere et permanent lønnsnivå på en midlertidig svak krone sier han.

- Bedre priser fra eksportmarkedene må brukes til å bedre bedriftenes konkurransekraft og omstillingsevne, avslutter Svein Oppegaard.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Ny retning - ikke bare en dump i veien

22. april arrangerer Abelia sin årlige lønnskonferanse. I år kommer blant andre Harald Magnus Andreassen for å snakke om norsk økonomi. Til DN 16. februar varsler han: Fem magre lønnsår. - Dette er en ny retning, ikke bare en dump i veien, sier Andreassen.

Her finner du mer informasjon og påmelding til årets lønnskonferanse 

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265