NTL reiste i forhandlingene flere prinsipielt vanskelige krav hvorav endringer av lokale særavtaler sto sentralt. Endring og oppsigelser er regulert i detalj i Hovedavtalen mellom LO og NHO kapittel 4 og forhandlinger om revisjon av de lokale særavtalene har på noen institutter vært ført iht. disse bestemmelsene. Enkelte særavtaler er sagt opp.

Abelia avviste at sentrale forhandlinger gjøres til arena for omkamp av lokale uenigheter og revisjon av særavtaler og viste til at instituttene i de konkrete tilfellene hadde tilbudt reetablering av særavtaler for de bestemmelser partene var enige om. Enkelte uenigheter ville forbli uløst, blant annet hvorvidt det ville være påkrevet med enighet for å endre pensjonsordninger. Mange institutter har en anstrengt økonomi og utgifter til dyre ytelsesbaserte pensjonsordninger truer arbeidsplassene. Instituttene må ha frihet til å gjøre nødvendige grep for å sikre trygg og forsvarlig drift.

NTLs holdning er at alle endringer i lønns eller arbeidsvilkår kun kan skje etter avtale. Det ville i så fall stille NTL i en særegen posisjon i forhold til alle andre fagforeninger i privat sektor som forholder seg til et mer dynamisk avtaleverk.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265