I forrige uke deltok Abelia på debatt initiert av Polyteknisk Forening og Akademikerne om rammebetingelser for arbeidslivet foran årets tariffoppgjør.

Deltagerne var Kristian Dahlberg Hauge, statssekretær i Arbeids og sosialdepartementet, Trine Lise Sundnes, forbundsleder i LO Handel og Kontor, Pål Skarsbakk, forhandlingsdirektør i Virke, Knut Aarbakke, leder av Akademikerne og Abelias direktør for kunnskapsledelse, Vidar Lødrup. Politisk kommentator i Dagbladet, Stein Aabø ledet debatten.

Statssekretær Dahlberg Hauge innledet med å gjennomgå regjeringens politikk innenfor temaet arbeidsliv, uten å kunne si for mye om de pågående tarifforhandlingene.

Vidar Lødrup i Abelia vektla at regjeringen må tenke mer langsiktig i utformingen av rammebetingelsene for arbeidslivet. Norge er et lite land – i en verden som blir stadig mer global. Den internasjonale arbeidsdelingen er i forandring. Bevegelser av kapital, kunnskap og arbeidsplasser er i dag nesten uavhengig av landegrenser. Sammen med rask utvikling og anvendelse av IKT innebærer det at betingelsene for vekst og verdiskaping er endret.

For 50 år siden spådde ingen at olje og fiskeoppdrett ville være hovednæringene i Norge i 2014. På samme måte vet vi ikke hva folk lever av i 2064. Men vi vet noe: Kunnskap er avgjørende. Da må dialogen mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene bli tettere og sikre at behovet for kompetanse på kort og lang sikt dekkes. Kontinuerlig læring er nødvendig, og det må stimuleres til økende grad av læring i arbeidslivet. Norsk næringspolitikk må i sterkere grad rette søkelyset på kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon.

- Abelia etterlyser at det arbeides for et lov- og avtaleverk som stimulerer det nye arbeidslivet. Makten er i bevegelse fra arbeidsgiver til arbeidstaker, og bedriftene må ha mulighet til å avtale løsninger lokalt for å ivareta særskilte behov for utvikling og fleksibilitet, for å møte sine ansattes behov, hevder Lødrup.

Abelia etterlyste særlig fokus på tre utvalget områder:

  1. Regjeringen må utvikle virkemidler og skape rammebetingelser som gjør det attraktivt for fremtidens kunnskapsbaserte næringsliv å lokalisere seg i Norge.              
  2. I arbeidet med å styrke forsknings- og utdanningsinstitusjoner må riktig rekruttering og samarbeid med næringslivet vektlegges for å sikre den beste kompetansen. 
  3. Vi må skape samspill i offentlig sektor, - som både bidrar til å gjøre Norge til verdens beste land å leve i og for å frigjøre ressurser til annen verdiskapende virksomhet.

Se sak fra Akademikerne om debatten her.