Avtalen er en «rammeavtale» som kan utfylles med «særavtaler» på den enkelte virksomhet. Hovedelementene i avtalen er rettigheter og plikter for arbeidsgiver og tillitsvalgte. Den har videre bl.a. bestemmelser om generelle arbeids- og ansettelsesvilkår, informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Avtalen omfatter også fellesordningene (sluttvederlag, opplysnings- og utviklingsfond og AFP) på linje med alle andre tariffavtaler inngått med NHO som part.

Bakgrunnen for etableringen er at Abelia de senere årene har fått medlemmer som har ansatte som er organisert i AFAG. Et behov for å løse avtalesituasjonen ble ytterligere aktualisert da Norconsult AS meldte seg inn i Abelia ved årsskiftet, sier Birgit Abrahamsen, leder for arbeidsrett i Abelia.

Avtalen trer ikke automatisk i kraft. Det må sendes krav om tilslutning til Abelia og den kan ikke gjøres gjeldende før 1. juli. 2012.

Les også saken i Arkitektnytt.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265