Skaper nye tidstyver

Regjeringen skal ta tidstyver gjennom rapportering. - De skaper mest sannsynlig nye tidstyver ved å sende rundskriv som pålegger departementene å rapportere, sier Lødrup, som er direktør for kunnskapsledelse i Abelia.

Mennesker fornyer

Det er nå en gang slik at det er mennesker som fornyer. Regjeringens plan må derfor inneholde en større satsning på endringsledelse. Forenkling og effektivisering handler om endring, og da er det avgjørende med kompetanse på ledelse av endring.

Reelle forbedringer krever at man snur oppmerksomheten mot arbeidsprosessene og menneskene. Nye verktøy og endrede rammebetingelser gjør det mulig. – Noe av det aller viktigste for å få til endring er tydelige og hensiktsmessige rammer og mulighet til medvirkning og kompetanseutvikling, sier Lødrup.

I tillegg til å snakke om endringsledelse, snakket Lødrup om viktigheten av IKT som en driver og en muliggjører. Han pekte også på en treghet i systemet som er uheldig for innovasjon og utvikling. De stedene der stat og kommune har sluppet taket og redusert det byråkratiske presset ser man både økt effektivitet og kvalitet, nye markeder og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv. Dette gjelder særlig innenfor områdene energi, telekom, luftfart og post. Dessuten må anskaffelsesprosessene i offentlig sektor gjennomføres på måter som muliggjør nødvendig innovasjon.

Dette er problemstillinger Abelia lenge har vært opptatt av. Her kan du lese tidligere innlegg:

Retten til å innovere

Om politikk og innovasjon

- Det er et gledelig skritt på veien at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11. februar skriver i en pressemelding at kommunkasjonen med innbyggere og næringsliv skal forenkles, avslutter Lødrup.

Last ned Vidar Lødrups presentasjon fra E-forvaltningskonferansen her