Abelias ledertrening

Medarbeidere som opplever et godt mestringsklima har en mer positiv opplevelse av arbeidet, samtidig som de presterer bedre og har høy grad av organisasjons-forpliktelse og lojalitet, sier Pål Eriksen.

Hvordan blir du i bedre stand til å lede kunnskapsarbeidere? Bli med på (G)lede Abelias ledertreningssamlinger:

27. februar: Lederrollen, Oslo
13. mars: Kommunikasjon, Bergen
10. april: Motivasjon, Oslo
15. mai: Kommunikasjon, Oslo

Se Abelias kalender for detaljer.

Positiv opplevelse av egen arbeidshverdag er en viktig ingrediens i livet og en sentral basis for god psykisk helse. Bedrifter er avhengige av engasjerte og produktive medarbeiderefor å oppnå langsiktige og gode resultater. Erkjennelsen av at arbeid er en kilde til oppfyllelse av mål og vekst for både bedrifter og individer legger føringer for hvordan vi bør tenke og handle, som ledere.

Historisk sett har en jobb vært et nødvendig onde.

Arbeidslivet var et slit. I mange hundre år har det vært flere som har trengt jobb enn det har vært arbeid til. Makten lå ensidig hos arbeidsgiver, og ledelse bestod av kontroll og korreksjon. Arven fra industrisamfunnet har vi delvis tatt med oss inn i kunnskapssamfunnet, både i form av organisasjonsstrukturer, belønningssystemer og i forventninger til lederrollen fra både eiere, lederen selv og medarbeidere.

Arbeidsoppgavene er vesentlig endret siden Henry Ford lagde effektive samlebånd. Kompleksiteten i arbeidshverdagen til en gjennomsnittlig kunnskapsarbeider er svært stor. Man må kontinuerlig forholde seg til skiftende oppgaver, prioriteringer og rammebetingelser. Arbeidstageren har også blitt mye mer faglig kompetent, og er også mer emosjonelt bevisst – Ola og Kari vet mye om hva slags omgivelser de trenger for å ha et høyt jobbengasjement. Når det gjelder ledelse henger vi etter. Utviklingen i arbeidslivet krever nye former for organisering og systemer, ikke minst krever det nye former for ledelse.

Mestringsbehovet er svært sterkt hos mennesker.

Mestring bidrar til motivasjon, trivsel og gode resultater. Mye av lederrollen handler nettopp om hvordan du best påvirker medarbeideren til å mestre. Forskning fra BI, Christina Nerstad mfl, viser at et mestringsklima er et klima som kjennetegnes av stor innsats, selvutvikling, læring, oppgavemestring, samarbeid og utvikling av den enkeltes potensiale og at det i stor grad bidrar til å skape økt jobbengasjement over tid. Kort sagt så bidrar et mestringsklima til bedre resultater.

Forskning fra BI, Robert Buch mfl, viser også at medarbeidere som opplever å ha en sosial tilknytning til organisasjonen og nærmeste leder er mer motiverte og leverer bedre prestasjoner. En sosial tilknytning handler om langsiktige gjensidige forpliktelser der hver part stoler på at den andre vil stille opp ved behov. Medarbeidere som i hovedsak opplever å ha en økonomisk relasjon til organisasjonen - en relasjon der formell autoritet og formelle forpliktelser styrer og medarbeideren bytter sin arbeidskraft mot goder som lønn-, opplever lavere grad av følelsesmessig tilknytning til arbeidsplassen, lavere jobbtilfredshet og bidrar til dårlig produktivitet.

Medarbeidere som opplever sterk støtte fra organisasjonen og et mestringsklima har en mer positiv opplevelse av arbeidet, samtidig som de presterer bedre og har høy grad av organisasjonsforpliktelse og lojalitet. Dette bør være en ønskesituasjon for alle organisasjoner. Når arbeidet blir en sentral kilde for utvikling av både organisasjon og individ, har vi en vinn-vinn situasjon. Arbeidet blir både medisin for, og en sterk forebygger for psykiske helseproblemer. Arbeidshverdagen får rett og slett den plass den bør ha i livet som et sted der man får energi, nye perspektiver og opplever en viktig del av mening med livet.

Hva må til for å få suksess?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har en sentral rolle i dette. Vi trenger en arbeidsplass der ledelsen er tydelig på visjonen, der arbeidssituasjonen blir tilrettelagt slik at vi får brukt vår kompetanse optimalt, der meningen med den jobben vi gjør og hvilken betydning vårt arbeid har for andre blir kommunisert. Hvor medarbeidere blir utfordret på kontinuerlig utvikling, både faglig og mellommenneskelig. Samtidig må den enkelte ta et genuint ansvar for å få til gode resultater for seg selv, teamet og organisasjonen.

Når vi har en opplevelse av at arbeidet gir mening og at vi opplever mestring så kan den enkelte leder kanskje håpe at det at du titter på jobbannonser ikke nødvendigvis fører til at du søker deg bort.