- Å lede i ukjent terreng stiller større krav til fleksibilitet og tillitt til de som er tettest på problemstillingene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Når kart og terreng ikke stemmer, må vi som ledere være tydelig og angi retning og mål. Samtidig må vi ha evnen til å la mellomledere og fagfolk - som er tettest på utfordringene – finne de gode virkemidlene, sier Sanner.

Krevende å gi slipp på detaljstyringen

- I offentlig sektor kan det være krevende for politisk ledelse å gi slipp på detaljstyringen, fordi vi ikke bare blir målt på resultater, men også konfronteres med hvordan offentlige enheter jobber og valg som tas på enhetsnivå, påpeker han. På tross av medieoppslag og innspill om at vi må "gripe inn", bør vi nok oftere bruke lederrollen til å stake ut en tydelig retning, angi gode mål og følge opp resultater. Da kan vi både gi ledere mer handlingsrom til å finne gode løsninger, begrense rapportering og kontrollregimer samt styrke muligheten for innovasjon og nytenking. I en verden som endres raskere blir behovet for verdiledelse og tillit større, sier Sanner.

Viktig å fornye, forenkle og forbedre

- Sanner har gitt arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor høy prioritet. Det er viktig – både på kort og lang sikt, sier Håkon Haugli. Norsk næringsliv er avhengig av godt samspill med raske prosesser og god kompetanse i staten og kommunene. Kontinuerlig innovasjon og nytenking vil være avgjørende for at offentlig sektor også i fremtiden er bærekraftig og kan gi innbyggerne gode velferdstjenester, sier Haugli. Abelias medlemsbedrifter er viktige bidragsytere i dette arbeidet.

I Abelia er vi også opptatt av at statsråden lykkes med viktige reformer, som kommunereform. Vi er glade for signalene om at regjeringen vil satse på digitalisering og utvikle en helhetlig IKT-politikk. Kommunal- og moderniseringsministeren har en viktig rolle i arbeidet med å legge grunnlaget for fremtidig kunnskapsbasert næringsliv i Norge, og vi ser frem til hans innlegg på Abelias årskonferanse 5. juni, avslutter Haugli.

Du finner mer informasjon og påmelding til konferansen her.