Fakta om Nofima as:

Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima ble etablert 1.januar 2008. Hovedkontoret er i Tromsø, og forskningsvirksomheten foregår på seks ulike steder: Ås, Stavanger, Bergen, Sunndalsøra, Averøy og Tromsø. Nofima har omlag 450 ansatte. I 2010 omsatte de for ca. 464 millioner kroner.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Som leder og i rådgiverrollen står det å "hjelpe andre til å hjelpe seg selv" sentralt for meg. Noe av det viktigste jeg gjør som leder av mennesker er å utvikle, støtte, stimulere og utfordre potensialet hos hver enkelt medarbeider. Jeg tror også på stor grad av selvbestemmelse og autonomi. For meg som leder og mitt virke som intern lederrådgiver legger jeg stor vekt på indre motivasjon fremfor ytre motivasjon og på mestringsorientering fremfor prestasjonsorientering.

Jeg tror sterkt på potensialet for teamarbeid i kunnskapsorganisasjonen. Dermed blir det for meg som leder viktig å legge til rette for optimalisering av dette. Den kanskje viktigste motivasjonsfaktoren hos kunnskapsmedarbeideren er å være en del av en god faggruppe. Gode faggrupper skaper gode resultater for organisasjonen, og tiltrekker seg igjen gode individer, som igjen skaper gode faggrupper. Dette er en god sirkel og en vinn-vinn situasjon.

Ledelse handler for meg også om tydelighet, klarhet og å tørre å prioritere. Er det nødvendig, må man ta upopulære beslutninger. Jeg ser ingen motsetningsforhold mellom stor grad av selvbestemmelse og tydelig lederskap. Tydelighet og evnen til å prioritere er en klar forventning til lederrollen. Det som skiller gode og mindre gode ledere her er klokskapen om når man bør gå inn å beslutte noe. Jeg tenker at ledere ofte tar en beslutning for raskt, og at det ikke nødvendigvis trenger å føre noe godt med seg.

God selvinnsikt er en klar fordel for en leder. Det at man er bevisst på egne styrker og mindre sterke sider gjør at man lettere kan ta bevisste valg og bedre beslutninger. Når det gjelder rekruttering av ledere i organisasjoner mener jeg det er viktig å velge dem med talent for ledelse – både i form av egenskaper, holdninger og ikke minst motivasjon for å bli leder.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

Her har jeg lyst til å nevne to konkrete saker – en "hverdagshistorie" og en mer strategisk historie. For noen dager siden hadde jeg en samtale med en linjeleder. I samtalen stilte jeg en del spørsmål og utfordret henne på tankesett. Når hun kommer tilbake til meg og opplever økt bevissthet og trygghet i sin lederrolle, føler jeg at jeg lyktes. Jeg klarte å la være å være så "flink" selv – noe som fort kunne tatt fokus vekk fra lederens egne behov. Når det gjelder det mer strategiske plan: Nofima har nylig gjennomført en krevende og vellykket omstillingsprosess. Omstillingsprosessen har vært svært utfordrende og krevde tydelighet, fart, fleksibilitet, teamarbeid og HR faglig ekspertise på mange ulike arenaer.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg er flink til å fortrenge det jeg ikke får til. Tror jeg lærer mest av det jeg lykkes med. Når jeg reflekterer over forhold jeg selv synes jeg ikke har fått til, konkluderer jeg ofte med at det er mine egne ambisjoner og forventninger som var for høye. Når jeg snubler er det gjerne fordi jeg ikke har hatt et godt nok øye på alle detaljene.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ingen konkret person som lederforbilde, men jeg ser opp til måten mange ledere håndterer ulike konkrete situasjoner på. Dette kan være både toppledere og mellomledere. Det kan være i alt fra strategiprosesser til konfliktsituasjoner. I så måte opplever og møter jeg lederforbilder hver eneste dag.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094