Fakta om Norut:

Norut (Northern Research Institute) er et nasjonalt forsknings- og innovasjonsselskap med ståsted i Nord-Norge og med fokus på nordområdene. Selskapets anvendte forskningsaktiviteter er konsentrert om sentrale tema innen teknologi og samfunn.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Ledelse av høyt utdannete og kunnskapsrike mennesker er både energigivende og krevende. Uten høy integritet og legitimitet som leder, kommer man ikke langt med kunnskapsmedarbeideren. Dette skapes over tid av egne handlinger. Jeg har forsøkt å bygge opp min ledelsestenking rundt stikkord som mulighetsorientert, inkluderende og handlekraftig. Gjennom å skape felles drømmer og en sterk ”vi-følelse” hos engasjerte medarbeidere, kan man nå mål som ellers ville vært nærmest umulig.

Vi alle påvirker hverandre både på godt og vondt. God ledelse handler om å forstå dette og kunne utnytte samspillet til beste for organisasjonen. Det nytter ikke hvor fort jeg som leder springer om ikke resten av organisasjonen deler det samme fremtidsbildet og følger etter. Dette er en viktig erkjennelse i en tid der vårt oppdragsmarked endrer seg stadig raskere og mer radikalt.

Jeg tror en god leder må se helheten og tenke de lange tankene i et samspill med resten av organisasjonen. Rom for dette skapes gjennom å delegere og gi sine medarbeidere ansvar, uten at man selv fraskriver seg ansvaret som leder. En leder må også våge å ta de vanskelige valgene og tørre å gjøre feil. Dette gjøres selvsagt ikke i et vakuum, men gjennom å være både lyttende, synlig og klar. Ellers tror jeg det fort kan bli fravær av målrettet ledelse med endringskraft. 

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

De beste eksemplene er uten tvil de tilfellene der organisasjonen under vanskelige forhold klarte å oppnå svært ambisiøse mål gjennom å se nye muligheter og i fellesskap arbeide for disse. Jeg tror god ledelse handler mye om klokskap. Motiverte medarbeidere skaper både faglige og økonomiske resultater, og de trives.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

For meg blir det utopi å tro at man lykkes med alt i like stor grad, men jeg kommer ikke på noen klare eksempler i farten. Kanskje trangen til å komme videre og se fremover gjør at jeg ikke dveler for mye med fortiden. Det betyr selvsagt ikke at jeg underveis ikke har lært av egne handlinger.

Har du et forbilde som leder?

Nei, jeg har ingen spesiell leder som står som et forbilde i ett og alt. Samtidig er det slik at jeg henter inspirasjon fra andres lederskap og lærdom av mangel på slikt. Summen av disse inntrykkene har på mange måter vært med på å utforme min lederstil.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094