Fakta om AS3:

Siden 1989 har AS3 spesialisert seg i å rådgi ledelse og ansatte i offentlig og private virksomheter med å håndtere de menneskelige sidene ved endrings- og utviklingsprosesser, slik at ønsket effekt oppnås. Vi kaller dette Job Transition Management.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Å bli en god leder er en langvarig læringsprosess. Ledelse er blant de områdene hvor det er mulig å bli bedre hele yrkeskarrieren. Med erfaring kommer trygghet, selvtillit og mulighet til å finne sin stil i ledelse. Godt lederskap er fundamentert på noen grunnleggende verdier. Det er viktig for enhver leder å finne ut av hvilke verdier en vil bygge sitt lederskap på og at en trener seg på å være tydelig på disse verdiene både overfor seg selv og for dem man leder.

For meg er det viktig å basere mitt lederskap på at arbeidsglede har en verdi i seg selv, i tillegg til de ”forretningsmessige” verdiene vi skaper gjennom det arbeidet vi gjør. Vi tilbringer mye tid av våre liv på arbeidsplasser. Arbeidsglede og gode liv henger sammen. Menneskers arbeidsglede er ikke bare et middel for å oppnå forretningsmessige resultater, den har verdi i seg selv. Så vil jeg skynde meg å legge til at man heller ikke kommer så langt bare med arbeidsglede. Resultatene vi skaper gjennom å arbeide og å samarbeide på en arbeidsplass er det som gjør at arbeidsgleden kan bli langvarig og bærekraftig. Arbeidsgleden og evnen til å skape resultater henger ofte sammen.

For å bli i stand til å skape gode resultater er det viktig å ha tydelig fokus. Det er lederes ansvar å sørge for at dette etableres i virksomheten, men i realiteten samskaper vi dette i et tett samarbeid med våre medarbeidere. Tydelig fokus handler ikke bare om mål og strategier, men om meningen bak det arbeidet vi driver med. Det handler om å kunne besvare de grunnleggende spørsmålene enhver gruppe eller organisasjon stiller seg: Hvem er vi? Hvorfor er vi til? Hva vil vi? Hvordan skal vi få det til? Jeg tror det er særdeles viktig både for arbeidsgleden og for evnen til å skape resultater, at så mange som mulig opplever mening i det vi driver med.

For å fungere godt som leder må man ha betydelig kunnskap om det man driver med. Dette er en av flere helt sentrale forutsetninger for å opparbeide tillit. Tillit er igjen en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve lederskap og en dimensjon en leder alltid skal ha med i sine vurderinger og beslutninger. Der det ikke er tillit – er god ledelse nærmest en håpeløs oppgave i det moderne arbeidslivet. Tillit og god ledelse henger sammen som høna og egget. Min erfaring er at der det er tillit er det også større gjennomføringsevne.

Kan du gi et eksempel på når du har lyktes?

For noen år siden jobbet jeg i et direktorat som leder av HR-utvikling. Jeg tror jeg lyktes med å sette lederskap på agendaen og å utfordre tankegang rundt hvordan man får til endringer i praksis. Det blir lite praktiske og varige endringer av å sende ut rundskriv. Det er en fryktelig doven måte å drive endringsledelse på og dessverre ganske utbredt. Endringer krever godt regiarbeid, engasjement og en involvering av dem som skal gjennomføre endringene i praksis.

Generelt opplever jeg at jeg lykkes når jeg får til å etablere konstruktive dialoger i organisasjoner om temaer/perspektiver som organisasjonens medlemmer normalt ikke snakker om. Hvis jeg kan bidra til å utfordre fastgrodde tankemønstre og til å endre måten dialoger foregår mellom ledere og medarbeidere på, da opplever jeg at jeg lykkes. Da bidrar jeg til kreativitet og positiv utvikling. På denne måten bidrar vi i AS3 til at endringsprosesser i arbeidslivet går raskere og bedre enn de ellers ville ha gjort. Det er vinn-vinn-vinn for bedrift, medarbeiderne og for oss som konsulentselskap.

Helt konkret bidro vi for kort tid siden til at en stor virksomhet endret sine planer for hvordan de skulle gjennomføre en større omstillingsprosess. I korthet handlet dette om at bedriften i betydelig grad, og på en helt annen måte enn opprinnelig planlagt, adresserte de menneskelige aspektene ved sin omstillingsprosess. Det rent forretningsmessige hadde de god kontroll på. Jeg er overbevist om at vår bistand sparte de ansatte for mye unødig motivasjonstap, ledelsen for tap av tillit og bedriften for tap av omdømme og svært mye penger.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Mye av det jeg har lært skyldes egentlig at jeg først har tabbet meg ut. De små tabbene er greie å forholde seg til, de store kan man fortsatt kjenne kroppslig når en tenker tilbake på dem.

I et oppdrag jeg hadde i min første konsulentjobb, skulle jeg bistå en produksjonsfabrikk med å implementere selvstyrte grupper i fabrikken. Måten jeg gjorde dette på innledningsvis skapte massiv motstand mot endring. Jeg ble nærmest kjeppjaget av de ansatte. Et under gjorde at jeg fikk en sjanse nr to og vi kom i mål, men med helt andre metoder enn jeg først la opp til. Lenge leve erfaringslæringen. Akkurat den erfaringen gjorde vondt.

Jeg synes for øvrig ikke jeg får til en god balanse mellom jobb og privatliv i den rollen jeg har som leder. Jeg strever stadig med dette og har som mål å få det til bedre. Noen ler av meg og tror at jeg aldri vil få det til. Selv tror jeg at jeg kommer til å klare det med mer erfaring.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har egentlig ikke ett forbilde. Det finnes mange gode ledere – ingen er komplette. De er gode på forskjellige ting. Jeg lar meg imponere av ledere som er modige og som tør å gå originale veier. Den beste lederen jeg har hatt – er den lederen jeg har i dag. Han har en kombinasjon av mot, viljestyrke, genuint engasjement i det han driver med og et solid verdisett som både inkluderer mennesker og business. Han er nok et forbilde på noen områder.

AS3 sine hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094