Abelia mener

«Den største trusselen mot videre vekst er mangelen på kvalifisert arbeidskraft, særlig it og teknologikompetanse»

Abelia har foretatt en kartlegging av konsulentbransjen i Norge langs ulike økonomiske indikatorer. Kartleggingen danner utgangspunkt for en spørreundersøkelse og en rapport om konsulentbransjen – den første av sitt slag i Norge.

Optimisme i 2012, men mangel på kvalifisert arbeidskraft kan true veksten

Konsulentbransjen er en bransje i vekst. 2012 tegner ifølge konsulentselskapene til å bli et svært godt år for bransjen. Over 20 prosent av konsulentselskapene forventer en økning i arbeidstokken på mer enn 10 prosent, og ytterligere 32 prosent forventer vekst i sysselsettingen i året som kommer. Konsulentbransjen forventer også en økning i omsetningen i 2012. Hele 71 prosent av selskapene forventer vekst, og 30 prosent av selskapene forventer en omsetningsvekst på over 10 prosent i 2012.

- Konsulentbransjen og hele kunnskapsnæringen har i løpet av 2011 snudd den negative utviklingen i kjølvannet av finanskrisen. Det hersker nå stor optimisme for neste år, på tross av stor uro knyttet til eurokrisen, sier Chaffey. – Det er imidlertid store forskjeller konsulentselskapene imellom. Det er særlig it-rådgiverne, de teknologiske rådgiverne og markedsføring og kommunikasjon som er optimistene. Finansrådgiverne er naturlig nok noe mer pessimistiske, sier Chaffey.

- Den største trusselen mot videre vekst er mangelen på kvalifisert arbeidskraft, særlig it og teknologikompetanse, sier Chaffey. – Hele 88 prosent av selskapene melder om vanskeligheter med å få tak i rett kompetanse. Dette kan føre til at selskapenes omsetning svekkes og at bedriften vil måtte takke nei til nye kunder og nye oppdrag, noe som også vil kunne svekke det øvrige næringslivet og omstillingsevnen i offentlig sektor, sier Chaffey.

For lite bruk av konsulenter i det offentlige

De fleste konsulentselskapene i undersøkelsen har i overveiende grad oppdrag i privat sektor. Tre av fire selskaper oppgir at over 60 prosent av omsetningen kommer fra privat næringsliv, mens 25 prosent av selskapene har mesteparten av oppdragene i offentlige sektor.

- Gitt økte krav til effektivitet, innovasjon og kvalitet i offentlig sektor og offentlig tjenesteyting ligger trolig bruken av konsulenttjenester lavere enn det som er optimalt for offentlig sektor, sier Chaffey. - Borgernes økte forventninger og krav til offentlig tjenesteyting, økt kompleksitet og mulighetsrom ved nye teknologier og markeder innebærer at offentlig sektor i tiden fremover har økt behov for kunnskapsoverføring og ekspertise. Offentlig sektor bør derfor øke konsulentbruken for å imøtekomme de utfordringene de står overfor, sier Chaffey.

Offentlig anbud et hinder for vekst

Offentlig sektor er en storinnkjøper av varer og tjenester og også en viktig kunde for mange av konsulentselskapene.

– Det er foruroligende at nesten halvparten av konsulentselskapene rapporterer at offentlig anbudsprosesser var et hinder for vekst i 2011, sier Chaffey. - Tilbakemeldingen fra selskaper og de erfaringene NHO og Abelia har med konkrete innkjøpsprosesser tyder på at problemene særlig er forbundet med for dårlige kravspesifikasjoner, sammenblanding av kvalifikasjons- og tildelingskriterier, skjønnsmessige evalueringer og for dårlige begrunnelser, sier Chaffey.

- Utfordringen med offentlig innkjøp dreier seg om gode forberedelser og god kommunikasjon – både skriftlig og muntlig – og ikke så mye om hindringene i regelverket. Gode forberedelser og god kommunikasjon setter krav til kompetanse hos begge parter i forhold til det offentlige anbudsregelverket, i forhold til markedet og oppdragsgivers behov, avslutter Chaffey.