– Vi har lett med lys og lykte etter noe negativt, men vi har sjelden sett en så tydelig dreining i riktig retning mot mer kunnskap, forskning og innovasjon, sier Wibe. Abelias innspill er rett og slett ivaretatt innen de rammer som kan forventes på så kort tid.

Det er spesielt positivt at de næringsrettede forskningsprogrammene i forskningsrådet øker med til sammen 105 millioner kroner. Av disse bevilges 80 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet (BIA), helt i tråd med Abelias ønsker. Det er et viktig signal om en mer resultatorientert forskningspolitikk. Næringslivets egen doktorgradsordning (nærings-PhD) er styrket med 8 millioner. Dessuten er tilskuddet til de anvendte forskningsinstituttenes egenandeler i EU-forskningen økt med 20 millioner.

- Når det gjelder IKT er budsjettet litt svakere, sier Wibe. Regjeringen lovet et taktskifte, men leverer i hovedsak bare litt ekstra penger til ulike driftsoppgaver i etatene. Derimot er det flott at satsingen på IKT-forsking styrkes og at det satses på utvikling av felles læringsplattformer i staten. Abelia er foreløpig usikker på om tiltaket på 24 millioner til elektronisk tinglysning i Statens Kartverk er godt fundert. Intensjonen er god, men vi forutsetter at det ikke startes utvikling av helt nye løsninger når det allerede finnes gode alternativer i markedet.
  
- Regjeringen innfrir absolutt forventningene når det gjelder næringsrettet forskning, men vi vil minne om at det også må satses tyngre på innovasjon. Det mangler dessverre tiltak for å bøte på kapitaltørken i tidlig fase og det kuttes også 5 mill. kr på SIVAs innovasjonsaktiviteter, sier innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia og daglig leder i FIN, Daniel Ras-Vidal.

Av spennende nyvinninger kan nevnes at regjeringen bevilger 10 millioner til utvikling av nettbaserte utviklingstilbud, blant annet gjennom bruk av internettbaserte åpne nettkurs (Massive Open Online Courses – MOOC). Det er også bra at regjeringen iverksetter den nye ordningen GCE – for globalt ledende klynger med ytterligere ti millioner kroner.

Her finner du en oversikt over hvilke budsjetthøringer i Stortinget Abelia deltar i

Her kan du lese hva NHO mener om den nye regjeringens endringer i statsbudsjettet

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153