European Innovation Scoreboard måler innovasjonsevnen i Europa. Norge kommer på 19 plass i nyskaping, slått av både Slovenia og Kypros. Torger Reve ved BI sier til Aftenposten at det er kunnskap og innovasjon vi skal leve av. – Vi må både få fram de nye teknologiske ideene og hvordan vi skal tjene penger på dem. De skaper nye bedrifter og arbeidsplasser. Innovasjonen er drivkraften, og hvis den svikter er det alvorlig.

Et kunnskapsbasert Norge
Abelia deler Reve sin bekymring. Abelia har sammen med Reve tatt initiativ til forskningsprogrammet ”Et kunnskapsbasert Norge”. Det skal sette søkelyset på grunnlaget for kunnskapsbasert konkurranse evne i de viktigste næringsklyngene i Norge. Hovedspørsmålet er: Hvor attraktive er vi egentlig når det gjelder å være en god lokalisering for framtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv? Svarene vil forhåpentligvis kunne danne utgangspunktet for en ny næringspolitikk basert på framtidens utfordringer og ikke gårsdagens industrisamfunn.

Kursendring i næringspolitikken
- Vi er alt for defensive i våre bestrebelser på å legge grunnlaget for fortsatt velstand og vekst i Norge, sier Inge Jan Henjesand, leder for kunnskapspolitikk i Abelia. Vår bunnplassering begrunnes enten med at indikatorene som benyttes ikke er relevante, eller at Norge har en næringsstruktur som gjør at vi kommer dårlig ut. Dette ligner regjeringens begrunnelse for at vi ikke har nådd målsetningen om å bruke 3 prosent av BNP til forskning.

Regjeringen slår fast at det ikke er behov for en rask endring av norsk næringsstruktur. Hvordan skal vi da klare å hevde oss i framtidens globale kunnskapskonkurranse der arbeidsintensiv produksjon flyttes til land og regioner der prisen på arbeidskraft er lavere enn i Norge? Kapital investeres der avkastningen er høyest og lokaliseres der rammebetingelsene for eierne er best. Kunnskap og kunnskapsarbeidere kan flyte fritt og lokaliseres der betingelsene for å utvikle ny kunnskap er best.

Noen løsninger
Abelia har allerede utarbeidet noen svar til Aftenpostens utfordring. Vi har skrevet vår egen regjeringserklæring Kunnskapslandet Norge” som skisserer opp en kursendring for norsk politikk. Vi har identifisert en rekke politikk områder og tiltak som er svar på hva vi skal leve av etter oljen. Kunnskapsnæringen er allerede den desidert største sysselsetteren i privat sektor i Norge. - Dette må få betydning for utforming av rammevilkårene i Norge. Vi må satse betydelig mer på forskning, sier Henjesand.