Regjeringen er ambisiøs på vegne av Norge i regjeringsplattformen: "Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. Regjeringen vil øke satsingen på forskning og etablere flere verdensledende universitetsmiljøer, og har ambisjon om at Norge på sikt skal bli ett av de mest innovative landene i Europa."

- Abelias forslag til næringsministeren gir svar på hvordan Norge kan bli mer innovativ, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

I møtet foreslo han sterkere og mer målrettede virkemidler for nye vekstbedrifter og næringsrettet forskning, en strategi for rekruttering av internasjonal høykompetent arbeidskraft og mer innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Rekrutter de kloke hodene.

Abelia pekte på at Regjeringen må legge en strategi for hvordan Norge kan tiltrekke seg og beholde de beste utenfra, gjennom å gjøre oss til et attraktivt sted hvor flinke folk fra hele verden ønsker å ta utdanning, forske og jobbe. Derfor er Abelia svært glad for at ministeren nå følger opp Abelias ønsker om mer samarbeid mellom departementene for å se på muligheter og utfordringer når det gjelder rekruttering av høykompetent arbeidskraft fra utlandet.

Pre-såkorn for vekst og innovasjon.

Næringsministeren var positiv til Abelias forslag om å etablere en pre-såkornordning for gründere, basert på at det offentlige matcher privat risikokapital, men i en tidligere fase enn dagens såkornordning. Abelia viste til at Oslotech's Founder's Fund, som investerer i IT-selskaper er et av mange private mindre fond som hjelper frem unge innovative gründerbedrifter. - Med statlig matching og kompetent veiledning fra erfarne IT-gründere kan dobbelt så mange få sjansen til å komme seg ut av "dødens dal" og inn på det globale markedet, sier Haugli.

Offentlig virkemiddelbruk må flyttes nærmere bedriftene og gründerne gjennom en forenklingsreform av virkemiddelapparatet. Større ressurser må vris til det operative innovasjonsarbeidet og forretningsutviklingen som innovasjonsselskapene i FIN utfører, i forskningsparker, TTOer og inkubatorer i hele landet, slik at Norge lykkes med å ta ut verdiskapingseffekten av de betydelige investeringene i FoU. Næringsministeren var positiv til dette. Det betyr at offentlige innovasjonskroner kan kaste betydelig mer av seg.

Forskning for fremtiden.

Den samme tenkingen preget innspillene om forskning hvor Abelia er opptatt av å vri forskningsmidler mer mot den anvendte forskningen der resultatene skapes – i skjæringsfeltet mellom forskningsmiljøene og næringslivet. Forskningsinstituttenes lave basisbevilgning i Norge i forhold til internasjonalt er en konkurranseulempe. Næringsministeren anerkjente utfordringen med manglende nasjonal medfinansiering for å kunne øke norsk deltakelse – og suksess – i EUs Horisont2020. Hun var også opptatt av at det offentlige påtar seg forskningsoppdrag som burde vært konkurranseutsatt.

Avslutningsvis tok vi opp behovet for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, og næringsministeren pekte på forenklingsutvalget som vil komme med sin innstilling 10. juni. 

 

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153