Om næringslivets økonomibarometer:
Næringslivets økonomibarometer er basert på en representativ spørreundersøkelse av NHOs medlemsbedrifter i perioden 14. - 23. februar 2011

Kunnskapsbedriftene i Abelia ser positivt på markedsutsiktene i 2011 og 2012.  De forventer en vekst i sysselsettingen på 2,9% for 2011 og 3,6% for 2012. Denne veksten er sterkere enn gjennomsnittet for norsk næringsliv som ligger på hhv 1,6%  og 2,1%. Det er særlig rådgivere og konsulenter innenfor teknisk, faglig og vitenskaplige tjenesteytingen, samt IKT-næringen, som nå forventer gode markedsutsikter fremover. 

Mangel på kvalifisert arbeidskraft

- Norsk kunnskapsnæring er nå i fred med å få den samme utfordringen som den hadde i tiden før finanskrisen, nemlig å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Det rapporteres nå om økt behov for kvalifisert arbeidskraft i kunnskapsnæringen i fylker som Rogaland, Hordaland, Oslo og Akershus, sier Foshaug.

Det er kunnskap vi lever av

- De positive anslagene for markeds- og sysselsettingsutviklingen i kunnskapsbedriftene viderefører trenden fra før finanskrisen satt inn, sier Foshaug. – Sysselsettingsutviklingen i kunnskapsnæringen har i lang tid styrket seg betydelig mer enn øvrig næringsliv. Norsk næringsliv blir mer og mer kunnskapsintensivt for hver dag som går, sier Foshaug.

Næringspolitikk for fremtiden

- At kunnskapsnæringens betydning i norsk økonomi øker bør få betydning for næringspolitikken. Næringspolitikken må foreta en kursendring bort fra en tradisjonell industrilogikk. Vi må tåle at noen bedrifter og næringer legges ned så lenge de nye som vokser frem baseres på kunnskap som den sentrale innsatsfaktoren, sier Foshaug. – I en verden med økende global konkurranse vil tilgang på kompetent arbeidskraft bety mer enn prisen på råvarer, elektrisitet og maskiner, sier Foshaug.