Fakta

Kunnskapsnæringen har siden 1990 vokst med ca 200 000 ansatte og sysselsetter i dag over
500 000 personer i Norge. Kunnskapsnæringen forventer en vekst på 3 prosent i sysselsettingen i 2011, og 4 prosent i 2012.

Da er valgkampen i gang. Vi kan håpe de forferdelige angrepene på det norske demokratiet den 22. juli fører til at vi får en valgkamp mer preget av kommunalpolitiske utfordringer enn av konfliktene i sentralpolitikken. Det vil kunne være bra for demokratiet – og for utviklingen av fremtidens kunnskapssamfunn. 

Det er kunnskapsnæringen som er svaret på de store utfordringene knyttet til at oljeinntekter fases ut. Skal det norske velferdsnivået – privat og ikke minst offentlig – opprettholdes, må en økende del av næringslivet være kunnskapsdrevet. Kunnskapsnæringene vil i fremtiden være den største bidragsyteren til verdiskapingen i landet. Allerede i dag er verdiskapingen i kunnskapsnæringene omtrent som i oljesektoren, og større enn i industrien og varehandelen.

Derfor håper vi lokalpolitikere blir spurt om hvordan de vil: 

- Bidra til at sentralpolitiske målsettinger om en bedre skole blir realisert i deres kommune.

- Gjøre kommunen sin attraktiv for kompetanse generelt og kunnskapsbasert næringsliv spesielt.

- Sørge for at mindre og mellomstore kommuner inngår i større miljøer der nærings- og kompetanseutvikling skjer, noe som forutsetter utvikling av samarbeidsmodeller eller kommunesammenslåinger.