Kunnskapsintensiv tjenestesektor har opplevd en voldsom vekst de siste årene. I 1980 jobbet 80 000 personer i denne typen yrker. I 2002 hadde dette steget til rundt 210 000 personer. Dette utgjør 14 prosent av sysselsettingen i privat sektor. I samme tidsrom har tradisjonell industri opplevd en kraftig nedgang i sysselsettingen. I løpet av få år, kanskje i løpet av denne Stortingsperioden, vil kunnskapsintensiv tjenestesektor sysselsette flere mennesker enn industrien.

"Kunnskapsintensiv tjenestesektor"

"Kunnskapsintensiv tjenestesektor" er den delen av tjenestesektoren der innsatsfaktoren er kompetanse ("folks hoder"). I privat sektor innbefatter dette et utvalg næringer innenfor Statistisk sentralbyrås næringsgruppe ”forretningsmessig tjeneste­yting”, tillagt telekommunikasjoner og noe undervisning. Avgrensningen er, med unntak for telekommunikasjoner, parallell med det danske begrepet ”vidensservice”, som har vært mye benyttet i dansk næringspolitisk debatt.

Noen utviklingstrekk for kunnskapssektoren

  • I 2002 sysselsatte kunnskapsintensiv tjenestesektor 209.000, noe tilsvarer 14 prosent av sysselsettingen i privat sektor
  • Kunnskapsintensiv tjenestesektor står for 11 prosent av bruttoproduktet
  • Veksten i kunnskapstjenester har vært større enn nedgangen i industrisysselsettingen.
  • Kunnskapsintensiv tjenestesektor har hatt nesten like stor vekst som petroleum-sektoren.
  • Telekommunikasjon er en spesiell sektor. Her har sysselsetting gått ned, mens veksten i bruttoproduktet er sterkest av alle
  • Tjenestesektoren som helhet sysselsetter 1,9 millioner mennesker (mot 1,2 millioner i 1980)