- Dette er meget bra, sier Paul Chaffey. - Mange av våre saker er tatt mer eller mindre direkte inn. Det er rett og slett umulig å klage, selv om vi selvsagt kunne ønske enda større grad av konkretisering. Det vil vi bidra med i fortsettelsen, sier Chaffey.
Abelias kjernesaker er i all hovedsak nevnt, med få unntak.

Les vårt innspill til erklæring her

Av enkeltsaker som er verdt å nevne så er vi svært glad for at den nye regjeringen fastslår at de vil myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Regjeringen proklamerer at de vil realisere kunnskapssamfunnet - på alle sektorer og særlig gjennom å skape en god skole, og her er satsingen på etterutdanning av lærere sentral. Kunnskap skal bære oss framover.

Utdanning og forskning vies mye oppmerksomhet. Regjeringen ønsker å bygge sterke fagmiljø på både universitet og høyskoler, og at flere av utdanningsinstitusjonene skal bevege seg på internasjonale rankinger og komme i verdensklasse. Regjeringen vil bidra gjennom å belønne studiekvalitet og forskningskvalitet. Forskning nevnes spesielt som et viktig bidrag i å sikre at Norge får flere ben å stå på – og at vi får utviklet et kompetansenæringsliv. De vil øke den samlede forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2030.

Selv innovasjon får et eget kapittel under næringsliv, og det nevnes flere konkrete ordninger i virkemiddelapparatet de vil styrke innen både forskning og innovasjon. Her kan nevnes: Skattefunn, Nærings-PhDer, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), prioritere de landsdekkende ordningene som forvaltes av Innovasjon Norge, IFU/OFU, næringsklynger (NCE og GCE) og sentre som SFF og SFI.

Andre saker Abelia har fått gjennomslag for kan det nevnes at regjeringen vil øke satsing på velferdsteknologi, gjeninnføre friskoleloven, etablere en teknologisk skolesekk, etter modell fra den kulturelle, gjeninnføre statlig finansiering av fagskolene. De fastslår at det må bli enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft fra andre land. Videre er det et par tiltak som skal sikre mer innovasjon i offentlige anskaffelser.

Paul Chaffey har blogget mer detaljert om Abelias kjernesaker som er inkludert i den nye regjeringserklæringen

Her kan du lese erklæringen i sin helhet

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153