Dette er saken:

• NHO har opprettet et panel som skal følge produktivitetskommisjonens arbeid og utvikle NHOs innspill
• Hilde Tonne fra Telenor sitter i panelet
• Telenor er medlem i Abelia
• Produktivitetskommisjonen overleverte sin første delrapport 10. februar

Hvordan vil du beskrive Norges langsiktige produktivitetsutfordringer?

- Dersom den svake produktivitetsveksten vi har sett de siste årene, både i inn og utland fortsetter, står Norge ovenfor en stor utfordring, sier Tonne. Det vil påvirke vår fremtidige inntekts- og velstandsutvikling. Vi må rigge oss for å møte fremtiden. Større makroutfordringer vil kreve en høyere produktivitetsvekst, samtidig som dette blir mer krevende. Innovasjon, offentlig digitalisering og omstillingsevne vil avgjøre vår fremtid, sier hun.

Hvilken betydning mener du ny kunnskap og teknologi har for å møte disse utfordringene?

Kunnskap og teknologi vil spille en nøkkelrolle for å møte morgendagens utfordringer. Vår evne til å fornye kunnskapen og teknologien kontinuerlig, og i takt med omgivelsene vil stå sentralt. Den store produktivitetsveksten som IKT har gitt næringslivet de siste tiårene, må nå også hentes ut i offentlig sektor gjennom økt digitalisering, mener Tonne.

Arbeidskraftens kompetanse er essensiell for produktivitetsveksten og viktig i alle deler av arbeidsmarkedet. Utdanningssystemene må ikke minst spisses mot fremtidige utfordringer, og trekke til seg unge talenter utenfra Norge. Kunnskap er nøkkelen til både teknologi og innovasjon.

Du sitter i NHOs produktivitetspanel. Kan du si noen ord om hva panelet har spilt inn av forslag?

NHOs produktivitetspanel støtter kommisjonens tilnærming om at anbefalinger må være samfunnsøkonomisk funderte og ha som formål å styrke hele økonomiens evne til omstilling og innovasjon. Panelet har i den forbindelse ønsket å rette oppmerksomhet mot noen temaer som vi mener er av særlig betydning:

  • Effektiv regulering av markedene
  • Investering i infrastruktur (inkludert digitalisering) og prioritering av de viktige prosjektene
  • Produktivitet skapes gjennom investeringer, og gjennom insentiver for investeringer i næringsvirksomhet i fastlandet
  • Kompetent arbeidskraft gir økt produktivitet

Les også: NHOs produktivitetspanel

Hvis du skulle gi ett råd til regjeringen, hva ville det vært?

Først og fremst bør skolen og utdanning styrkes på alle nivåer. Dette vil skape fremtidig vekst. Utover dette må vi digitalisere offentlig sektor og investere i infrastruktur som styrker produktiviteten.

Offentlig sektor kan lære av privat sektor med tanke på standardisering, digitalisering, forenkling, og kundesentriske prosesser. Kompleksitet avler ny kompleksitet, og det er aldri bra for kunden. Dette har næringslivet selv lært gjennom tøffe erkjennelser, avslutter Tonne.

Les også: - Digitalisering er aller viktigst

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094