Omstillingsbehovet begrenser seg ikke til Norges oljeavhengige økonomi. Vi står overfor store miljø- og samfunnsutfordringer som vil kreve fortsatt omstilling i årene fremover. Samtidig endrer ny teknologi forutsetningene for all produksjon og verdiskaping.

I filmen Back to the Future II fra 1989, reiser Marty McFly langt inn i fremtiden. Til 2015. Der overraskes han, og publikum, av den grensesprengende teknologien som møter ham. Det flyvende skateboardet, klokken med værvarsling, selvtørkende tekstiler og videokonferanser. Huset familien McFly bor i, der dingsene snakker sammen, er det vi i dag kjenner som smarthus og "internet of things".

Nå er vi i 2015. Mye av den elleville teknologien som fascinerte oss i 1989 er virkelighet i dag. Mye av det som virker ellevilt i dag, vil bli virkelighet om få år. Teknologiske skift kaster rundt på en rekke bransjer, og kanskje er så mye som halvparten av dagens jobber borte om 20 år.

Norge har et godt utgangspunkt for omstilling. Det må imidlertid tas politiske grep dersom vi skal utnytte de mulighetene som kommer. Nylig lanserte Abelia en omstillingspakke med forslag til tiltak innenfor seks viktige områder:

Læringslivet

Med verdens høyeste kostnadsnivå må Norge ha den beste kompetansen for å kunne konkurrere. Vi bør ha ambisjoner om verdens beste skole. Da trenger vi digitale læringsverktøy, en styrket fagskoleutdanning og flere studieplasser innen teknologi.

Kompetanseutvikling i bedriftene vil være kjernen i fremtidig verdiskaping. I en periode med omstilling vil mange falle utenfor arbeidslivet i korte og lengre perioder. Da trenger vi bedre insentiver for bedriftene til å investere i kompetanseutvikling.

Forskning

Norsk konkurranseevne forutsetter at dagens næringsliv blir mer forskningsbasert, og at vi stimulerer til nytt kunnskapsbasert næringsliv. Den offentlige forskningsinnsatsen må økes og insentivene for forskning i næringslivet styrkes. Innovative offentlige anskaffelser er et kraftfullt og for lite benyttet virkemiddel for å oppnå mer forskning i næringslivet.

Kapital

Smart bruk av statlig kapital er avgjørende for å skape nye vekstbedrifter og eksportinntekter. Tilgang på kapital er avgjørende for innovative bedrifter som utvikler nye produkter, teknologier og tjenester som ennå ikke finnes på markedet. Statlige virkemidler må innrettes slik at de i større grad mobiliserer privat kapital.

Smart grønn vekst

Verden står foran et grunnleggende skifte som følge av klimaendringer og begrensede ressurser. Det gir en enestående mulighet for å utløse skaperkraft og utvikle nye produkter og tjenester som gjør verden bedre. Statsminister Erna Solberg er opptatt av at Norge skal være en leder i det grønne skiftet, og gripe mulighetene som ligger i teknologiutvikling. Såkornfond for grønn teknologi, grønne offentlige anskaffelser og miljøteknologiordningen kan utløse nødvendig innovasjon og kommersialisering.

Bærekraftig helse og omsorg

For å sikre en bærekraftig velferdsstat er vi nødt til å finne nye måter å jobbe på og ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Helse- og omsorgssektoren står foran store endringer de neste årene, og det blir færre yrkesaktive som finansierer den.

Løsningen er ikke å jobbe lengre dager eller løpe fortere. Det handler om løse oppgavene på en ny og bedre måte. Da vil helse- og velferdsteknologi spille en sentral rolle. I samspillet mellom leverandører og offentlig sektor kan Norge dessuten utvikle løsninger som er ettertraktet globalt.

Næringsutvikling

For å sikre vår internasjonale konkurransekraft må vi utvikle et annet næringsliv enn det vi går inn i omstillingen med. Kjernen er på plass: Vi har allerede livskraftige teknologi- og kunnskapsbedrifter med et globalt nedslagsfelt, men trenger mange flere.

Digitalisering er en forutsetning for en vellykket omstilling både i privat og offentlig sektor. Vi må styrke de aktørene som fremmer kunnskapsmobilitet og langsiktig omstilling på tvers av bedrifter og bransjer. Finansnæringen, IKT-næringen og den kunnskapsintensive tjenestesektoren bidrar til å øke omstilling, verdiskaping, digitalisering og produktivitet i andre næringer og offentlig sektor.

Omstilling til en ny tid krever en offensiv felles innsats for å sikre grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd. Vi kan avblåse diskusjonen om hvorfor vi skal gjøre dette. Herfra må det handle om hvordan.

Dette innlegget sto på trykk i Computerworld fredag 4. september 2015.