"Kunnskapsbedrifter" er et begrep som går igjen i den næringspolitiske debatten. Men hva er en "Kunnskapsbedrift"?
Kunnskapsbedrifter driver med tjenester

Kunnskapsbedrifter er først og fremst bedrifter med kunnskap eller kompetanse som sin viktigste innsatsfaktor, i motsetning til for eksempel naturressurser i oljesektoren eller elektrisitet og råstoffer i industrien. Ved å snakke om "bedrifter" holder vi også det offentlige utenfor, selv om offentlig tjenesteyting som undervisning og helse er store sektorer. Kunnskapsbedriftene finner vi derfor innenfor privat tjenesteyting, som sysselsetter 1,9 millioner mennesker i Norge. Kunnskap og kompetanseutvikling er like viktig i industrien.

Fire typer tjenester

Tjenestesektoren er stor, og det kan være nyttig å dele den inn etter hva slags rolle tjenestene spiller. ECON har gjort et slikt arbeid for Nærings- og handelsdepartementet. Der opererer de med fire typer tjenester:

  • Hjelpetjenestene er standardiserte, har arbeidsprosesser som likner endel på de i industrien. Renhold og dagligvarer er gode eksempler på slike tjenester.
  • Formidlingstjenester kan være digitale eller analoge. Digital formilding er for eksempel teletjenester, mens analog formidling vil være transport og logistikk. Også undervisning hører til i denne gruppen.
  • Underholdningstjenester vil for eksempel være TV-selskaper
  • Problemløsningstjenester er ikke-standardiserte, og hvert problem er unikt. Forskning hører hjemme her.

Kunnskapsbedriftene befinner seg i de tre siste gruppene. Les mer om ECONs rapport i linken nedenfor.

Tilgang på kompetanse

Den største utfordringen for Kunnskapsbedriftene er tilgang på kvalifisert arbeidskraft. En undersøkelse blant Abelias medlemmer viser at kunnskapsbedriftene etterspør over 10.000 personer med realfagskompetanse neste år. Universiteter og høyskoler utdanner bare 1000. Derfor reagerte Abelia positivt på at Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen skal utarbeide en nasjonal strategi for økt arbeidsinnvandring.

Les mer om Kunnskapsbedriftenes behov for realfagskompetanse.

Globalisering av kunnskapstjenestene

Globaliseringen har nådd tjenestesektoren for fullt. Norske kunnskapsbedrifter er godt forberedt og har alle muligheter til å gjøre det bra i den globale kunnskapskonkurransen. Undersøkelser fra Danmark viser at de som vokser ute også vokser hjemme.

Les mer om tjenestesektoren og globalisering