- Omstillingsbehovet begrenser seg ikke til Norges oljeavhengige økonomi, selv om det er behov for akutte tiltak. Vi står overfor store miljø- og samfunnsutfordringer som krever fortsatt omstilling i årene som kommer. Vi må skape smart grønn vekst og sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Les også: Abelia ga omstillingspakke til regjeringen


Abelia foreslår følgende prioriteringer for statsbudsjettet 2016:

  1. Målet om tre prosent av BNP til forskning og utvikling følges opp med årlig opptrapping i offentlig finansiert forskning rettet mot de tematiske prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Økningen må utgjøre 1,1 milliarder kroner i 2016 dersom målet om en prosent offentlig finansiert forskning skal nås
  2. Økningen i forskningsmidler må fordeles gjennom Forskningsrådet, slik at fellesskapets midler styres mot den forskningen som har høyest kvalitet og er mest samfunnsnyttig
  3. En styrking av Forskningsrådets FORNY2020-program til 300 millioner kroner pr år, gjennom en økning i 2016 på 75 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet og 50 millioner kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det leggs til grunn at en ny nasjonal pre-såkornordning ble lansert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2015
  4. En økning i antall studieplasser innenfor informatikk ved de sentrale universitetene med minst 25 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2019. Estimert kostnad for dette er 40-45 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016
  5. Det må opprettes en ordning der kommunale tiltak for innovative nye løsninger i helse- og omsorgssektoren utløser statlige bidrag med en statlig ramme på 500 millioner kroner

De prioriterte sakene vi har skissert for regjeringen er noen av tiltakene Abelia mener er nødvendig for å
omstille Norge. Derfor har vi laget en omstillingspakke som vi har sendt til regjeringen.

Abelias omstillingspakke finner du her

Bli med på frokostmøte om statsbudsjettet

Fredag 9. oktober arrangerer Abelia frokostmøte der vi går gjennom statsbudsjettet 2016. Både Abeliabedrifter og politikere er med. Her finner du mer informasjon og påmelding.

 

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437